مادرم

nyayesh
nyayesh
Dec 8, 2012, 9:33 PM |
4

مادر  اگر    دستم   به   دامانت   رسد باز     

      مي بوسم   آن    دامان    پاك  نازنين را         

با ا شك   مي‌شويم   غبار   غم ز چهرت    

و زشوق مي‌سايم به درگاهت جبين را