قاصد

nyayesh
nyayesh
Dec 17, 2012, 1:44 AM |
0

بده ای قاصد خوش خبر نشانی از مادر 

که دگر نی نکند نای ز یاد مادر