آی آدمای مهربون میشه بگید کجا رفتید؟

nyayesh
nyayesh
Sep 12, 2012, 6:24 AM |
1

 بعضی از آدم ها انقدر نگاهشان
 چشم هایشان
دست هایشان
مهربان است ..كه دلت میخواهد
 یكبار در حقشان بدی كنی و نامهربانی
 و ببینی نگاهشان،چشم هایشان،دست هایشان
 وقتی نامهربان میشود چگونه است
 در نهایت حیرت تو
 میبنی
 مهربان تر میشوند انگار
 بدیت را با خوبی
 نامهربانی ات را با مهربانی
 پاسخ میدهند
 چقدر دلم تنگ است برای دیدن چنین ادم مهربانی