کاش می شد پرواز کنم

nyayesh
nyayesh
Jan 13, 2013, 6:11 AM |
0

دست‏هایت، برای نوازش، همیشه گرم بوده است و آغوشت، همیشه برایم باز.
چشم‏هایت، برایم گاه خندیده است و گاهی گریسته، اما همیشه سرشار از رضایت بود.

نگاهت، چه بسیار بدرقه راهم بوده است.