برق چشمهایت

nyayesh
nyayesh
Jan 13, 2013, 6:42 AM |
0

برق چشم‏هایت، مرا یاد آسمان می‏اندازد؛ آسمان، با تمام ابرهایش.
از اینکه تا دلم می‏گیرد، باران نم‏نم نگاه تو، غم‏هایم را کنار می‏زند، برق نگاهت، آرام از روزنه‏ها می‏گذرد و جایی میان قلبم می‏نشیند.
جنسش از ماه است یا آفتاب؛ نمی‏دانم! اما هرچه هست، آنقدر آرام می‏تابد که چشمم را نزند...