دعای مادرم

nyayesh
nyayesh
Jan 13, 2013, 9:04 AM |
0

بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم

سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم