کوتاه ترین داستان جهان (6)کلمه ای

کوتاه ترین داستان جهان (6)کلمه ای

pegah_abi
pegah_abi
Jan 6, 2014, 5:58 AM |
1

برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشد

!!!...

من که نفهمیدم چی شد هه هه

...