بانوی سرزمین من

perspolis3622
perspolis3622
May 4, 2013, 7:59 AM |
0

بـــانـــوی سرزمینم ارزش خودت را بدان ...
بدان ک تو قرار است شیرین .. لیلی ...پرنسس ... تمام هستی یک مرد باشی...
قرار است چشمانت گرما بخش مردی باشد...قرار است آغوشت لطیف ترین جایگاه مردی باشد...قرار است موهایت نوازش گر بی خوابی های مردی باشد...
قرار است شخصیتت اوج غرور مردی باشد
...پــــــــــــــــــــــس لطفا مراقب خودت باش .