تاسف بار هستش

perspolis3622
perspolis3622
Jun 15, 2013, 3:57 PM |
4

دیـشـب گـرسـنـه بـود دخـتـری کـه مُـرد ...ا

چـه آسـان بـه خـاک پـس دادیـمـش ؛ا

و هـمـسـایـه اش ، زیـارتـش قـبـول ..ا.

دیـشـب از سـفـر رسـیـد مـکـه رفـتـه بـود..ا