آتش جهنم سوزناک تر است

perspolis3622
perspolis3622
Aug 14, 2013, 10:40 AM |
12

در خیابان به من گفت :

در این گرمای تابستان زیر چادر آب پز نمیشی؟

بعد انگار کسی در گوشم گفت:

«…قل نار جهنم أشد حرّاً » توبه / 81

بگو که آتش جهنم بسیار سوزان تر است