چرا ترکم کرد؟

perspolis3622
perspolis3622
Jan 23, 2014, 6:08 AM |
1

چه كسي مي فهمد عمق احساس مرا؟
چه كسي درك خواهد كرد قلب حساس مرا؟
چه كسي خواهد گفت: من تو را مي فهمم؟
چه كسي خواهد گفت: كه چرا بي تابي؟
اشك چشمان مرا چه كسي مي بيند؟
غم و اندوه را با كه تقسيم كنم؟
تا به كي؟
تا به كجا تنهايي؟
حق من نيست مگر ، همدمي را داشتن؟
او مرا مي فهميد!؟
من براي دل او بيگانم!
چه كسي خواهد گفت: كه چرا تركم كرد؟