آماده رفتن هستی؟؟

perspolis3622
perspolis3622
May 14, 2013, 6:21 AM |
1
چند نفر از ما برای سفر آماده‌ایم؟ سفری حتمی که مقصدش معلوم است و زمان آغازش نامعلوم و بسیاری اوقات ناگهانی. امروز هستیم و معلوم نیست که سال بعد، ماه بعد، روز بعد و یا حتی ساعتی بعد ….
ادامه