x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

گزارش خبرگزاری دولتی از بازی امروز

queen_side_saboteur
Mar 10, 2011, 8:56 PM 10

به گزارش خبرگزار دولتی امروز مسابقه‌ی بین دو یار دیرین در فضایی غبارآلود شروع شد.

بازی نخست:

 

 

بازی دوم بلافاصله آغاز گردید.

 

بازی سوم در شرایطی آغاز شد که غذای هر دو بازیکن روی گاز بود و امکان سوختن هر دوی آنها را آزار می‌داد.

 

 

و اما بازی پایانی که جنجالی‌ترین بازی این دوره بود. سیاه که از ابتدا بر شکست خود واقف بود بحث تقلب را پیش کشید و سعی داشت با ملتهب کردن اوضاع و تحریک داوران نتیجه را به سود خود تغییر دهد. سیاه برای رسیدن به اهداف خود حتی از هک کردن سرور چس دات کام هم استفاده کرد!

به این ترتیب آقای به اصطلاح باربا با ذلت و زبونی و با غذایی سوخته میدان را ترک گفت.

Online Now