اشتباه فاحشی که بهترین حرکت فریتز بود

redboy134
redboy134
Jun 10, 2011, 12:44 AM |
2

اشتباه فاحشی که بهترین حرکت فریتز بود.

حتما نقطه کور درشطرنج را از کتاب کوتف خوانده اید . اما سوالی که پیش میاد این است که آیا ممکن است نقطه کور پس از شناسایی و رفع مشکل مجددا ذهن را گمراه کند بحث را با یک مثالی از بازی خودم ادامه میدهم

در  حرکت 13 یک لحظه میخواستم اسب را بگیرم(نقطه کور) اما متوجه شدم وزیر آچمز میشود(رفع نقطه کور) و   اسب سفید گرفتنی نیست منتها عقب نشینی اسب من هم  حرکت  ج4  سفید درپی داشت که موجب اضمحلال

 اف6 میشد

بازی ادامه یافت وزمانی که من میخواستم رخ  را بگیرم دیدم رخ گرفتنی نیست به ناچار با خود فکر کردم تسلیم نشوم فیل را بگیرم و با آوردن اسب به بی 4 و تهدید کیش  فیل اف 5 را فراری می دهم و با دوسوار مقابل وزیر بازی را ادامه می دهم


وقتی اسب به بی 4  آمد تازه فهمیدم تهدید گرفتن وزیر و کیش آ2 من را در بازی برنده میکند

وقتی پوزیسیون را به فریتز استاد بزرگ بدون ادعا و احساس ارائه کردیم اشتباه فاحش مرا بهترین حرکت خود دانست!!

 

1. e3 e5 2. b3 d5 3. Bb2 f6 4. Qh5+ g6 5. Qh4 Nh6 6.f4 Nf5 7. Qf2 exf4 8. Qxf4 Bh6 9. Qf2 O-O 10. Nc3 d4 11. exd4 Nxd4 12. O-O-O Bf5 13. Nd5 Nxc2 14. g4 Qxd5 15. Bc4 Qxc4 16. bxc4Nb4 17. Qxf5 gxf5 18. Ba3 Nd3+ 19. Kc2 Nf2 20. Bxf8 Kxf8 21. Nf3 fxg4 22. Nd4Nxh1 23. Rxh1 Nd7 *