اعتقاد،اعتماد و امید

robert8867
robert8867
Jan 8, 2012, 8:27 AM |
10

     Belief     اعتقاد
  
اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.
روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود.
این یعنی اعتقاد
  
 Trust اعتماد

  
اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد ..... چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت.
این یعنی اعتماد

  
 Hope امید
  
هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید.

این یعنی امید
  
  
  

با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی کنید