تقدیم به پدر عزیزم

s_h_tehrani
s_h_tehrani
Dec 5, 2013, 4:27 AM |
2

 


من اینجا نشسته ام

با خودم زمزمه می کنم که

دلم برایت خیلی تنگ شده است

حس می کنم با وجود اینکه نیستی

ولی حرف هایم را می شنوی