تاريخ مي لرزد از خشم قوم پارس

تاريخ مي لرزد از خشم قوم پارس

s_h_tehrani
s_h_tehrani
Jan 22, 2014, 2:44 PM |
16
وقتي كه ايران هست خليج يعني فارس 
تاريخ مي لرزد از خشم قوم پارس 
جز اين اگر باشد خليج آبي نيست 
بي سايه ايران بيش ازسرابي  نيست 
تا ميهن كاوه تابوت ضحاك است 
اين سرزمين از هر اهريمني پاك است 
صدها هزار آرش جان در كمان دارند 
تيري اگر كاريست اين عاشقان دارند 
وقتي هويت را در نام مي جويد 
هر بي نشان ناچار صد ياوه مي گويد 
چيزي كه در صلح است از جنگ مي خواهد 
قدرت اصالت نيست فرهنگ مي خواهد 
ما وارث كورش فرزند جمشيديم 
پيروز بي پرده بت نپرستيديم 
ما ريشه اي ديرين در عشق خون داريم 
ما در شب تاريخ تا صبح بيداريم