هوای "ببری" چه جور هوایی است؟

هوای "ببری" چه جور هوایی است؟

sahba
sahba
Jan 12, 2014, 5:22 PM |
2

صدای رُپ رُپ پای گوزن می‌آید

برو به لانه کبوتر، برو هوا "ببری" است

شعر از بابک لطیفی

تابلو از مرتضا خبازیان زاده