شطرنج

sahba
sahba
Nov 13, 2013, 2:23 PM |
4

تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند

عرصه‌ی شطرنج رندان را مجال شاه نیست