ماه ِ مسی رنگ و دعای باران

sahba
sahba
Oct 28, 2014, 6:33 PM |
0
تابلویی از کارهای هنرمند گرامی: مرتضا خبازیان زاده
شعر تابلو از زنده‌یاد نازنین نظام شهیدی
صدایی نیست/فقط نفس‌نفس ِکفش‌های زنی‌است/که با چتری گشاده/دل‌گرفته می‌گذرد/و ضربِ
ریز و نازک پایش/به روی ماه مسی رنگ/دعای باران است