حافظ... این حافظ عزیز

sahba
sahba
Mar 14, 2016, 8:35 AM |
1

تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست