vs crafty v23.4 [Blitz match] - Tennison (Lemberg, Zukertort) gambit

vs crafty v23.4 [Blitz match] - Tennison (Lemberg, Zukertort) gambit

samuel_r900
samuel_r900
|
0