vs crafty v23.4 [Blitz match] - Tennison (Lemberg, Zukertort) gambit

vs crafty v23.4 [Blitz match] - Tennison (Lemberg, Zukertort) gambit

samuel_r900
samuel_r900
Dec 25, 2011, 12:40 AM |
0