سخن مترسک

sarmadkhalesi
sarmadkhalesi
Nov 4, 2013, 4:17 AM |
6

http://ap5.persianfun.info/img/92/5/Namayeshe%20Ehsas%2015/2.jpg

چه زیبا می گفت مترسک

وقتی نمیشود رفت

همین یک پا هم اضافی است ...