نگرش مثبت

sarmadkhalesi
sarmadkhalesi
Nov 5, 2013, 5:04 AM |
5

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود،

در دیگری باز می شود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم

که درهای باز را نمی بینیم!