!!!!!مدرسان شریف!!!!

!!!!!مدرسان شریف!!!!

ShAaAaApi
  • 8,682 Reads
  • 42 Comments


زنگ زدم مدرسان شریف!!
گفت : بله ، بفرمایید
گفتم : مدرسان شریف 
گفت : بله ، درسته امرتونو بگید
گفتم : مدرسان شریف 
گفت : مسخره کردین؟
گفتم : مدرسان شریف 
گفت دیگه مزاحم نشید :|
گفتم : مدرسان شریف 
حقشونه سه نقطه هااااایکم بفهمن ما چی میکشیم :|

=

Online Now