برگی از یادداشت ها

shazde
shazde
Jan 28, 2014, 12:06 PM |
1

وقتی تمام راه ها به روم ختم می شود. وقتی زبان چیزی را می گوید که خودش می خواهد نه آنچه عقل دستور می دهد. وقتی دل خم می شود ولی نرم نمی شود، وقتیچشم نباید ببیند ولی تمام جزئیات را ثبت می کند وقتی وقتی وقتی

و وقتی تمام فرصت ها یکی پس از دیگری از بین می رود و هیچ تغییری صورت نمی گیرد. آه ها در سینه حبس شده است. بغض ها در گلو گیر کرده است و اشک ها در چشم خشک شده است. دیگر با هیچ نوش دارویی شوکران ما از کار نخواهد افتاد، که تلخ تر هم خواهد شد

......