هوا هوای عیده

shazde
shazde
Mar 18, 2014, 3:15 PM |
0

سفر هنوز به انتها نرسیده جرقه های جنبش و سرسبزی زده شده است و نوید سفری دیگر را زنده می سازد. این بار هم خورشید و ماه در برابر دیدگانم، منزل به منزل برج ها را گذشتند و خاطرات هزاران ساله را برایم زنده کردند. هم چنان به حرکت ادامه می دهم و به نقطه پایان، که نه شروعی دیگر می رسم. می روم و با خود به دوش می کشم آرزوهای تمام مسافرانی را که منتظر لحظه تحویل هستند، منتظرند تا باز هم زمزمه کنند: "یا مقلب القلوب و الابصار ....". من به اعتدال بهاری رسیده ام و آنها انقلاب جان و دیده را آرزو می کنند، گویی برای بهاری شدنشان این اولین قدم است!

 

با هم می رویم و من با شنیدن زمزمه های شیرین " یا مقلب.. ، یا مدبر ... و یا محول ..."، دیگر خود را نه زمین بلکه بخشی از هفت آسمان می پندارم و با عطر نفس "حول حالنا الی احسن الحال" جانی دوباره برای ادامه مسیر می یابم.....