افتادن مردی در چاه

sinar77
sinar77
Mar 3, 2014, 10:06 AM |
3

روزی مردی داخل چاهی افتاد و بسيار دردش آمد.

یک کشیش او را دید و گفت: حتما گناهی انجام داده ای.

یک دانشمند عمق چاه و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت.

یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد.

یک یوگيست به او گفت: این چاله و همچنين دردت فقط در ذهن تو هستند و در واقعيت وجود ندارند.

یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایين انداخت.

یک پرستار کنار چاه ایستاد و با او گریه کرد.

یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاه کرده بودند پيدا کند.

یک تقویت کننده فکر او را نصيحت کرد که: خواستن توانستن است.

یک فرد خوشبين به او گفت: ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی.

سپس فرد بی سوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاه بيرون آورد.