خودکشی

خودکشی

chetmaqz
chetmaqz
Jan 24, 2016, 11:54 PM |
2

نهنگی که به سمت ساحل می آيد

مورچه ای که خود را منفجر میکند

عقربی که چنگکش را در قلبش فرو میبرد

شته ای که روی گل سمی مینشیند

زنبوری که کسی را نیش میزند تا بمیرد

هیچکس نمیداند

در ذهن آنها چه میگذشت

که خودکشی کردند

شايد زندگی برايشان

مثل آدامسی بود

که وقتی شیرينی اش تمام شد

آن را تف کرده اند

و شايد عشق تو آنهارا به

خودکشی هدايت میکرد

مانند من

که حلزون مغروری بودم

اما از روی نمك ها

آرام آرام گذشتم

تا شايد به تو برسم


بازیهای غیر معمول شطرنج
شطرنج خودکشی
هدف از این نوع شطرنج از دست دادن تمام مهر‌های خودی است و بازیکنی که زودتر همه مهر‌های خودش را از دست بدهد برنده خواهد شد.
اگر مهره‌ای بتواند مهره دیگر را بزند مجبور است که حتما این کار را بکند. در این بازی شاه را هم می‌توان زد. این بازی به مطرنج شهرت یافته، قوانین همانند شطرنج بوده به جز در کیش دادن و همچنین شاه می‌تواند زده شود. در این نوع بازی در صورتی که مهره‌ای در معرض زده شدن قرار گیرد باید حذف گردد.

شطرنج اسکاتلندی
در این بازی ابتدا سفید حق یک حرکت را دارد سپس سیاه حق دو حرکت و پس از آن سفید حق سه حرکت و الی آخر. اگر یک بازیکن کیش بدهد، نوبتش تمام می‌شود. در این بازی، بازیکن محبور است دقیق‌تر باشد و بیشتر فکر کند