معمای مساوی

معمای مساوی

sobhankhe
sobhankhe
Jun 11, 2014, 5:23 AM |
8

به این پوزیسیون عجیب توجه کنید و با سفید مساوی بگیرید.حتی آنالیزگرهای بسیار قوی چون Houdini ,komodo,stock fich,fritzبه شما کمک نمی کند.Look at this position and draw with white. Houdini,komodo,stock fish,fritz...cant help you in this position.  what,s your answer???LaughingCoolاگرجواب

ارسال کنید.   را پیدا کردید،جواب را به صورت  اختصاصی