آخر بازی های دو اسب در برابر پیاده

sobhankhe
sobhankhe
Jul 26, 2014, 2:54 PM |
6

در این بلاگ چهار نمونه از آخربازی های دو اسب در برابر پیاده گذاشته شده است که دارنده ی دو اسب بازی را برده است و این کار را با بلوکه کردن پیاده ی رونده ی حریف و مانور های زیبای اسب و شاه برای بردن شاه حریف به حاشیه صفحه انجام می دهد و در مرحله ی آخر مانور اسبی که پیاده ی رونده ی حریف را بلوکه کرده و بردن آن به طرف شاه حریف و مات کردن توسط دو اسب.به دلیل اینکه این آخر بازی را در کتاب های کمی دیدم یا در هر کتاب مثال های بسیار اندک و کمی چهار مثال بازی در این بلاگ گذاشتم.