عشق

عشق

tabasom1994
tabasom1994
Sep 12, 2013, 9:07 AM |
14

چه عاشقانه است این روزهای ابری...

 

چه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی

 

چه عاشقانه است شکفتن گل های اقاقی

 

چه عاشقانه است قدم زدن در سرزمین عشق...

 

ومن

 

چه عاشقانه زیستن را دوست دارم

 

عاشقانه لالایی گفتن را دوست دارم

 

عاشقانه سرودن را دوست دارم

 

عاشقانه نوشتن را دوست دارم

 

عاشقانه اشک ریختن را...

 

عاشقانه خندیدن را دوست دارم

 

دفتر عاشقانه من پر از کلمات زیبا نثار...

 

بهترین و عاشقانه ترین کسم...

 

ومن

 

عاشقانه می گِریَم...

 

می خندم...

 

می نویسم...

 

ودر سکوت تنهایی «واژه ی عشق»...

 

چه عاشقانه عاشق می شوم

«ای عشق»