LAHAT AY MAKASALANAN

theLORDisComingSoon
theLORDisComingSoon
May 5, 2012, 12:24 AM |
0

Maraming tao kapag tinanong mo na kung sakaling dumating sa kanila ang kamatayan ay pupunta  ba sila sa langit? Madalas na kasagutan ay oo, sapagkat hindi naman sila gumagawa ng kasalanan, katulad ng pagnanakaw, pagpatay ng tao o kaya pangangalunya. Batid natin na maraming kasalanan sa mundo. At itong mga nabanggit ay ilan lamang sa mga kasalanan. Walang mabigat at walang magaang na kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang makasalanan ay pupunta sa infierno kung hindi magsisisi at magbabalik loob sa DIOS.Sabi ng Biblia lahat tayo ay masalanan, at walang matuwid sa atin. - Romanos 3:10/ 3:23. Lahat tayo ay pupunta sa infierno dahil sa kasalanan. Subalit mahal tayo ng Dios kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak para mamatay sa krus, upang bayaran ang ating kasalanan at magkaroon tayo ng pag asa na mapunta sa langit.( Romanos 6:23)Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan subalit ang regalo ng Dios ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong JESUS. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas para makamit natin ang kaligtasan at makatiyak tayo sa kalangitan pagdating ng panahon. Panahon na para magsisi , dahil malapit na ang KANYANG PAGDATING.