KISHAN_KOTADIYA
ক্লাব
Team India
Team India ৪৬,২৬৫ জন সদস্য
Team India - HQ
Team India - HQ ৬ জন সদস্য
World League Headquarters
World League Headquarters ৬৪২ জন সদস্য
Asian League Headquarters
Asian League Headquarters ৩১১ জন সদস্য
Live Chess World League
Live Chess World League ৪২২ জন সদস্য