Tuananhblitz

Tôi là người sinh ra ở Trái Đất . Chơi diep.io(name:toichoidiep)