Iranian Student

Founded: Jul 27, 2013
Members: 5
دانشگاه+شطرنج خیلی ها تجربیاتی دارند که می توانند به بقیه اعضا کمک کنند که چطور شطرنج را در کنار درس ادامه بدهند و موفق شوند. این تیم با عنوان دانشجویان شطرنجباز در لیگ کشوری شرکت خواهد کرد. فضایی آزاد و دموکراسی حاکم خواهد بود و هر گونه فعالیتی در حیطه قوانین سایت آزاد می باشد.

Admins

=

Online Now