x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

معمای شطرنج 3

 • #1

   

   در یکی از بازی های سریع موقعیت ذیل پیش آمد حرکت پیشنهادی برای سفید 

   زمان را بخاطر داشته باشید  بازی سریع است

  این یک بازی روزانه است 

  سیاه در حرکت اخر با وزیر پیاده سفید را گرفته است حرکت پیشنهادی برای سفید

   Top

Online Now