Caroline-Montoya

┼┼┼┼┼┼██░██░████░██░░░██░░░█████┼┼┼┼┼┼            ┼┼┼┼┼┼██▄██░██▄▄░██░░░██░░░██░██┼┼┼┼┼┼    ┼┼┼┼┼┼██▀██░██▀▀░██░░░██░░░██░██┼┼┼┼┼┼                          ┼┼┼┼┼┼██░██░████░████░████░█████┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒░░░░░░░░░▒▒█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼                       ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█░░█░░░░░█░░█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼                           ┼┼┼┼┼┼┼┼┼─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─┼┼┼┼┼┼┼┼                                ┼┼┼┼┼┼┼┼┼█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█┼┼┼┼┼┼┼┼ ┼┼┼┼┼┼██░██░████░██░░░██░░░█████┼┼┼┼┼┼ ┼┼┼┼┼┼██▄██░██▄▄░██░░░██░░░██░██┼┼┼┼┼┼ ┼┼┼┼┼┼██▀██░██▀▀░██░░░██░░░██░██┼┼┼┼┼┼ ┼┼┼┼┼┼██░██░████░████░████░█████┼┼┼┼┼┼

I like chess i am not rly good a it but i try i like Bts and all k-pop and i also like blackpink i am super nice and kind and yeah and i am a k-pop fan forever and an anime fan forever. 

pew pew :3

                                        ꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

                                             my only stalker     

                                              @dragontrainer15 

                                          ꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

                                      🎀🎈🎀🎈🎀🎈🎀🎈

                                     ꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

                                             🥀 Me 💛

                                              she/her 

                                           π hobby is art √

                                           is noice 🎑

                                       🎀    what u doing here just asking ;3🎀

                                       ꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷

                                        🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 

•                                       aesthetic 🎑🍓🎀🎈 I also like touch you yarchin b club :3

    • 

         •

                •  

                     •

                            •

                                  π

                                       °

                                             °

                                                    °

                                                             °

                                                                   °

                                                     •      •

                                                                   

Bᴜʟʟʏɪɴɢ? Tʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴏ ᴄᴏᴏʟ? -Tʜᴇ ɢɪʀʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ғᴀᴛ?... Sʜᴇ ɪs ᴏɴ A Diet. -Tʜᴇ ɢɪRʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᴜɢʟʏ?... Sʜᴇ sᴘᴇɴᴅs ʜᴏᴜʀs ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ ᴏɴ ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. -Tʜᴇ ʙᴏʏ ʏᴏᴜ ᴛRɪPpEd Hᴇ ɪs ᴀʙᴜsᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴀᴛ ʜᴏᴍᴇ. -Sᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴜɢʟʏ sᴄᴀʀs?... Hᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ ғᴏʀ ʜɪs ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. -Tʜᴀᴛ ɢᴜʏ ʏOᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... Hɪs ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪs ᴅʏɪɴɢ. -Tʜᴀᴛ ᴋɪᴅ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ʙᴀʟᴅ?...Hᴇ ʜᴀs ᴄᴀɴᴄᴇʀ. -Pᴜᴛ ᴛʜɪs ᴀs ʏᴏᴜʀ sᴛᴀᴛᴜs ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ʙᴜʟʟʏɪɴɢ. I ʙᴇᴛ ᴍᴏsᴛ ᴏғ ʏᴏᴜ ᴡᴏɴᴛ ʀᴇ-ᴘᴏsᴛ , ʙᴜᴛ I'ᴍ sᴜʀᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪʟʟ.

 

︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵

˗ˏˋ i got my driver's licence

DoTs

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.

                                           PHoTos ;D


______________________________--------------------------------------------_______________________---------------------------___________--------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
why are you still here?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEAve.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________GO ON NOW >.<________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ now you should really leave...____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ thats it for now...._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ YOU Goo sho sho sho________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ here >.<

dots >.<

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

............................................................................................

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

 

..

.

 

.

.

.

.

.