Teenuse tingimused

Järgnev tekst on ainult teavituslik tõlge. Ainus õiguslikult pädev versioon on saadaval inglise keeles.

Jõustumiskuupäev: March 27, 2020

Lihtsalt öeldes: austa teisi, austa seadust ja naudi ennast!

Chess.com pakub sulle teenust vastavalt järgmistele kasutustingimustele ("Kasutustingimused").

TEENUST KASUTADES NÕUSTUD KÕIGI PRIVAATSUSPOLIITIKA KASUTUSTINGIMUSTEGA NING KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA JA KINNITAD MEILE, ET OLED 18 AASTANE VÕI VANEM JA OLED ÕIGUSLIKULT PÄDEV NÕUSTUMA PRIVAATSUSPOLIITIKA KASUTUSTINGIMUSTEGA NING KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA VÕI OLED ALLA 18 AASTA VANA ISIKU KELLE JAOKS KONTO ON LOODUD, LAPSEVANEM VÕI VOLITATUD HOOLDAJA. KUI SA EI NÕUSTU KÄESOLEVATE PÕHIMÕTETE JA TINGIMUSTEGA, SIIS SUL POLE ÕIGUST TEENUST KASUTADA.

KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED SISALDAVAD (1) VAHEKOHTU KLAUSLIT; (2) ÕIGUSTE LOOVUTAMIST MEIE KOHTA ÜHISHAGI ESITAMISE OSAS; JA (3) SINUPOOLSET KÕIGI KAHJUNÕUETE VABASTAMIST, MIS PEAKSID TEKKIMA MEIE TEENUSTE KASUTAMISEST. MEIE TEENUSEID KASUTADES NÕUSTUD SA NENDE KLAUSLITEGA.

Teenused

Chess.com pakub kogu sisu, ressursse, tööriistu ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutajatel nautida malet ja seda ümbritsevat kultuuri ("teenus"). Nõustud, et teenus võib sisaldada reklaame. Chess.com jätab endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt muuta või katkestada ajutiselt või püsivalt teenust (või selle osa), teatades sellest või mitte. Nõustud, et Chess.com ei vastuta sinu ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, peatamise või lõpetamise eest.

Registreerimine

Et saada luba kasutada Teenust, oled Sa nõus: (a) andma tõest, täpset, kehtivat ja täielikku informatsiooni enda kohta, nagu küsitud Teenuse registreerimisvormi nõutud ja valikulistes väljades, kui Sa peaksid nii otsustama; ja (b) hooldada ja viivitamata uuendada Registreerimisandmeid, et hoida need tõesed, täpsed, kehtivad ja täielikud. Kui Sa annad teavet, mis on väär, ebatäpne, mittekehtiv või ebatäielik, või kui Chess.com-il on alust arvata, et vastav teave on väär, ebatäpne, mittekehtiv või ebatäielik, siis Chess.com omab õigust ajutiselt peatada või sulgeda Su kasutajakonto ja keelata ära Teenuse kasutamine praegu ja tulevikus.

Vähemused ja lapsed

Chess.com on mures kõigi oma kasutajate, eriti laste ohutuse ja privaatsuse pärast. Sel põhjusel peavad alla 13-aastaste laste vanemad või hooldajad, kes soovivad lubada oma lastele juurdepääsu teenusele, looma konto, mida haldab vähemalt 18-aastane seaduslik eestkostja ja kontrollib lapse kasutust. Lubades lapse juurdepääsu oma kontole, annad sa ka oma lapsele õigused juurdepääsuks kõigile teenuse osadele. Palun pea meeles, et teenuse eesmärk on meeldida laiemale publikule. Seega on seadusliku eestkostjana sinu kohustus kindlaks teha, kas mõni teeninduse osa ja/või sisu on sinu lapse jaoks sobiv.

Liikmete kontod

Kuigi suur osa Teenusest ei vaja registreerimist, võid Sa registreeruda Chess.com kasutajaks, et nautida laialdasemat ligipääsu või privileege. Kui Sa otsustad registreerida, saad Sa Teenuse registreerimisprotsessi läbimisel kasutajanime ja salasõna. Sa oled vastutav oma salasõna ja kasutajanime turvamise eest ja vastutav kõigi tegevuste eest, mis toimuvad Sinu salasõna või kasutajanime all. Sa nõustud (a) koheselt teavitama Chess.com-i mistahes Sinu salasõna ja kasutajanime autoriseerimata kasutamisest või muust turvarikkumisest, ja (b) teed kindlaks, et logid iga sessiooni lõppedes oma kasutaja alt välja. Chess.com ei saa ega kavatse olla vastutav mistahes kadude või kahju eest, mis tuleneb Sinu võimetusest kaitsta oma kontot.

Sa võtad teatavaks ja annad nõusoleku, et Chess.com võib pääseda ligi, säilitada ja avalikustada Sinu kasutajateavet ja Sisu, kui seda on nõutud seaduse poolt, või heas usus arvates, et selline ligipääs, säilitamine või avalikustamine on mõistlikult vajalik, et: (a) täita õiguslikku protsessi; (b) viia läbi neid Kasutustingimusi; (c) vastata päringutele seoses mistahes Sisuga (nagu allpool defineeritud), mis heidavad ette õigusrikkumist või kolmandate osapoolte õiguste rikkumist; (d) vastata Su kasutajatoega seotud päringutele; või (e) kaitsta Chess.com-i, tema kasutajate ja avalikkuse õigusi, omandit ja isiklikku turvalisust.

Konto piirangud

Sa võtad teatavaks, et Chess.com võib kehtestada üldised tavad ja piirangud, mis puudutavad Teenuse kasutamist, muuhulgas: ilma piiranguteta maksimaalne päevade hulk, mille vältel hoiustatakse Teenuses emaile, foorumipostitusi või muud üleslaetud sisu; mistahes emaili maksimaalset suurust, mida on lubatud saata või vastu võtta Teenuse kasutaja poolt; maksimaalset kõvakettaruumi, mis on Sinu poolt eraldatud Chess.com serveritele; maksimaalset arv kordi (ja nende maksimaalset kestust), mil võid pääseda antud ajaperioodil Teenusele ligi. Sa nõustud, et Chess.com ei ole vastutav sõnumite, muude kommunikatsioonide ega muu sisu kustutamise või mittehoiustamise eest, mida peetakse ülal Teenuse poolt või edastatakse Teenuse kaudu. Sa võtad teatavaks, et Chess.com säilitab õiguse logida välja kõigist kasutajakontodest, mis on inaktiivsed pikema ajaperioodi vältel. Sa võtad ka teatavaks, et Chess.com säilitab õiguse aeg-ajalt neid üldisi tavu ja piiranguid muuta.

Katkestamine

Sa nõustud, et Chess.com võib, ajendiga või ilma, ja ilma eelneva teavituseta, koheselt sulgeda Sinu chess.com konto, mistahes seostatud emaili aadressi ja ligipääsu Teenusele. Chess.com võib sulgeda ajendita või ilma mistahes ajal, koheselt jõustuvalt, Chess.com-i ainuotsusel, muuhulgas aga mitte piiratud Liikme ebaõnnestumise puhul täita neid kasutustingimusi. Ajend selliseks sulgemiseks võib olla, aga ei ole piiratud järgnevaga: (a) nende Kasutustingimuste või muude lepingute või eeskirjade rikkumine; (b) korrakaitse või mistahes muu valitsusorganisatsiooni päring; (c) Sinupoolne päring (omal soovil konto kustutamine); (d) Teenuse (või selle mistahes osa) katkestamine või materiaalne muudatus; (e) ootamatud tehnilised või turvalisusega seotud probleemid; (f) pikad inaktiivsuse perioodid; (g) Sinupoolne osalus petu- või illegaalsetes tegevustes; ja/või (h) Sinupoolsete Teenusga seotud võlgade mitte tasumine. Sinu Chess.com kasutajakonto sulgemine hõlmab (a) kõigile Teenuse pakkumistele juurdepääsu eemaldamist, (b) Sinu salasõna ja seotud teabe, failide ja sisu ning kontos sisalduva (või konto osaks oleva) teabe kustutamist, (c) edasise Teenuse kasutamise takistamist. Lisaks nõustud, et kõik sulgemised teostatakse Chess.com-i ainuisikulisel valikul ja et Chess.com ei ole vastutav Sinu ega ühegi kolmanda osapoole ees ei Sinu konto sulgemise, seotud emaili aadressi sulgemise või Teenusele ligipääsu peatamise eest.

Auhinnad

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Osaledes mistahes võistlusel oled Sa nõus vabastama, kiitma heaks ja hoidma kahju eest meie ettevõtet, selle juriidilisi esindajaid, sidusettevõtteid, tütarettevõtteid, esindusi ja vastavaid ametnikke, juhte, töötajaid ja esindajaid mistahes maksumuste, kuluhüvitiste, kahjunõuete, hagide või istungite eest, mille oled kutsunud esile Sina (või mistahes kolmas osapool Sinu nimel) ("Nõuded"), mis on põhjustatud Sinu osalemisest võistlusel ja/või mistahes auhinna tõttu, mis võib, aga ei pruugi olla Sulle selle tulemusel määratud ning Chess.com on täielikult vaba igasugusest vastutusest seoses selliste nõuetega.

Chess.com ei ole Sinu ees vastutav mistahes tegevuste ebaõnnestumise eest või kohustuste mittetäitmise eest seoses võistluse või auhinnaga, kui Chess.com ei ole võimeline seda tegema meie mõistliku kontrolli alt väljas olevate asjaolude tulemusel.

Siinkohal oled nõus hüvitama meie ettevõttele, selle juriidilistele esindajatele, sidusettevõtetele, tütarettevõtetele, esindustele ja vastavate ametnikele, juhtidele ning töötajatele kõik maksumused, kaotused, kahjud, kulud ja vastutused (muuhulgas maine ja hea tahte ning professionaalsete nõustajate kuludega seotud kahjud), mille all kannatab Chess.com Sinupoolse rikkumise või kohustuste mittetäitmise kaudu nende Reeglite, Chess.com-i kasutuseeskirjade, turniirireeglite või erireeglite osas või seoses sinu ebaõnnestumisega jälgida mistahes juhist, mille on andnud meie tiim seoses mistahes asjaoluga Sinu võistlusel osalemise kohta.

Mistahes vaidluste või erimeelsuste puhul, mis on seotud mistahes osaga võistlusest, kaasa arvatud, kuid mitte piiratud kõigi juhtumitega, mis on seotud auhindade määramisega, osavõtja sobivusega võistlusel, osavõtja käitumisega, nende reeglitega, Chess.com-i kasutuseeskirjadega, turniiri reeglitega või erireeglitega, lasub lõplik otsus meie tiimil ja mistahes Chess.com-i poolt tehtud otsus on Sinu jaoks lõplik ja siduv ning ei kuulu ülevaatamisele või vaidlustamisele ei Sinu ega ühegi kolmanda osapoole poolt.

Liikme käitumine

Oled nõus Teenust järgmisteks otstarveteks mitte kasutama:

 • laadida üles, postitada, emaili teel saata, edastada või teha muul moel kättesaadavaks mistahes Sisu, mis on seadusevastane, kahjulik, ähvardav, kuritahtlik, ahistav, laimav, vulgaarne, nilbe, seksuaalne, pornograafiline, teotav, teise privaatsust ründav, vihkav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil taunitav;
 • postitada mistahes kommentaare, teksti, sõnumeid või linke foorumitesse või mistahes avalikkesse kommentaaridesse, mis sisaldavad mistahes reklaami, kaasa arvatud religioosset ja poliitilist reklaami või värbamisalaseid sõnumeid Chess.com-i grupi, klubi, blogi või mistahes muu sisu jaoks, mis asub Chess.com-is või väljaspool;
 • postitada mistahes kommentaare, teksti, sõnumeid või linke foorumitesse või mistahes avalikesse kommentaaridesse, mis on teemavälised või irrelevantsed seoses esialgse sisu, partii, artikli, blogi või foorumiteemaga;
 • ähvardada kedagi vägivallaga või toetada enese vigastamist;
 • "luura" või ahista teist muul moel;
 • kehastada mistahes isikut või entiteeti, muuhulgas aga mitte piiratud Chess.com-i esindajaga, või vääralt esindada oma seotust isiku või entiteediga;
 • võltsida päiseid või manipuleerida muul viisil identifikaatoritega, et varjata mistahes Sisu päritolu, mis on edastatud Teenuse kaudu;
 • laadida üles, postitada, emaili teel saata, edastada või teha muul moel kättesaadavaks mistahes Sisu, mille osas Sul ei ole õigust teha seda kättesaadavavks mistahes seaduse või lepingu- või usaldusisikliku suhte alusel;
 • laadida üles, postitada, emaili teel saata, edastada või teha muul moel kättesaadavaks mistahes Sisu, mis sisaldab kellegi teise isiklikku teavet ilma nende nõusolekuta või mis rikub mistahes patenti, kaubamärki, ärisaladust, autoriõigust, avaldamisõigusi või mistahes osapoole teisi varalisi õigusi;
 • laadida üles, postitada, emaili teel saata, edastada või teha muul moel kättesaadavaks mistahes tellimata või autoriseerimata reklaammaterjali, "rämpsposti," "spämmi," "ahelkirju," "püramiidskeeme" või mistahes muid tellimata pakkumisi, välja arvatud kohtades, mis on selle eesmärgi jaoks määratud;
 • laadida üles, postitada, emaili teel saata, edastada või teha muul moel kättesaadavaks mistahes materjali, mis sisaldab tarkvaraviiruseid või mistahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on mõeldud mistahes arvuti tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete segamiseks, hävitamiseks või nende funktsionaalsuse piiramiseks;
 • segada normaalset dialoogi kulgu või käituda mingil muul viisil, mis mõjutab negatiivselt teiste kasutajate võimet võtta reaalajas osa vestlusest;
 • segada või häirida Teenust või servereid või võrke, mis on seotud Teenusega, või mitte alluda mistahes võrkude nõuetele, protseduuridele, eeskirjadele või regulatsioonidele, mis on seotud Teenusega;
 • pääseda ligi, moonutada või kasutada mitteavalikke Teenuse piirkondi, Chess.com-i arvutisüsteeme või Chess.com-i varustajate tehnilise edastuse süsteeme;
 • sondeerida, skaneerida või testida mistahes süsteemi või võrgu haavatavust, ega rikkuda või mööda hiilida mistahes turva- või autentimismeetmetest;
 • kasutada mistahes robotit, ämblikku, veebilehe otsingu programmi või muud manuaalset või automaatset seadet või protsessi, et kätte saada, indekseerida, "kaevandada andmeid" või mistahes viisil taastoota või mööda hiilida Teenusest ja selle sisu navigeerimisstruktuurist või ametlikust esitlusviisist;
 • tahtlikult või mittetahtlikult rikkuda mistahes kehtivat kohalikku, osariigis kehtivat, riiklikku või rahvusvahelist seadust ja mistahes määrusi, millel on seaduslik jõud; ja/või
 • koguda või varustada teiste kasutajate isiklikku teavet seoses keelatud tegevustega, mis on määratletud ülalpool asuvates lõikudes.

Sa nõustud mistahes kaubanduslikel eesmärkidel mitte taastootma, paljundama, kopeerima, müüma, kauplema, edasi müüma ega ära kasutama Teenuse mistahes osa (kaasa arvatud Su Chess.com kasutajanime), Teenuse kasutamist või ligipääsu Teenusele. Sa nõustud, et Sinu Chess.com kasutajakonto ei ole ülekantav.

Sisu

Sa saad aru, et kogu teave, andmed, tekst, tarkvara, muusika, heli, fotod, graafika, video, sõnumid, sildid või muu materjal ("Sisu"), olgu see avalikult postitatud või privaatselt edastatud, on selle inimese ainuisikuline vastutus, kellelt vastav Sisu pärineb. See tähendab, et Sina, mitte Chess.com, oled täielikult vastutav mistahes Sisu eest, mille laadid üles, postitad, saadad emaili teel, edastad või teed muul viisil kättesaadavaks Teenuse kaudu. Chess.com ei kontrolli Teenuse kaudu postitatavat Sisu ning ei garanteeri seega selle Sisu täpsust, terviklikkust ega kvaliteeti. Sa saad aru, et kasutades Teenust võid saada paljastatud Sisule, mis on solvav, ebaviisakas või taunitav. Chess.com ei ole mitte üheski olukorras mitte ühelgi viisil vastutav mistahes Sisu eest, kaasa arvatud aga mitte piiratud eksimuste või väljajätmistega Sisus või mistahes kaotuse või kahju puhul, mis on tekkinud mistahes Sisu tarbimise tõttu, mis on postitatud, emaili teel saadetud, edastatud või tehtud muul viisil kättesaadavaks Teenuse kaudu.

Sa võtad teatavaks, et Chess.com võib teostada Sisu osas eelmonitooringut, aga et Chess.com-il koos kõigi vastavalt määratutega on õigus (aga mitte kohustus) ainuisikuliselt otsustada, kas teostada eelmonitooringut, keelduda mistahes Sisust või liigutada mistahes Sisu, mis on saadaval Teenuse kaudu. Ilma eelnevat piiramata on Chess.com-il ja tema poolt määratutel õigus eemaldada mistahes Sisu, mis rikub Kasutustingimusi või on muul viisil taunitav. Chess.com võib eemaldada mistahes Teenuse raames avaldatud Sisu ilma põhjust andmata ja võib katkestada või sulgeda kasutajakontosid või võtta tagasi kasutajanimesid mistahes ajal ilma mingi vastutuseta Sinu ees. Meil on ka õigus pääseda ligi, lugeda, säilitada ja avalikustada mistahes teavet, nii nagu peame mõistlikuks, et (i) rahuldada mistahes asjakohast seadust, määrust, õiguslikku protsessi või valitsuse nõuet; (ii) viia täide Kasutustingimusi, muuhulgas potentsiaalsete rikkumiste uuringuid; (iii) tuvastada, hoida ära või muul moel adresseerida pettust, turvaprobleeme või tehnilisi probleeme; (iv) vastata kasutajatoe päringutele; või (v) kaitsta Chess.com-i, tema kasutajate ja avalikkuse õigusi, vara või turvalisust.

Sa saad aru, et Teenus ja selles sisalduv tarkvara võib sisaldada turvakomponente, mis võimaldavad kaitsta digitaalset materjali, ning nende materjalide kasutus allub kasutusreeglitele, mis on püstitatud Chess.com-i ja/või sisupakkujate poolt, kes pakuvad Teenuse raames sisu. Sa ei tohi proovida mööda hiilida mistahes kasutusreeglitest, mis käivad Teenusega kaasas. Mistahes autoriseerimata Teenuse raames pakutud materjalide kas tervenisti või osaliselt paljundamine, publitseerimine, edasine jagamine ja avalik esitlemine on rangelt keelatud.

Chess.com ei võta endale sinu poolt teenusesse lisatud sisu omandiõigust. Sellegipoolest, austusest sinu poolt teenusele lisatud avalikult nähtava sisu vastu saab Chess.com ülemaailmse, autoritasudeta, igavese, siirdatava, mittevälistava litsentsi, õigusega alalitsenseerida, kasutada, levitada, paljundada, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, edasi anda, avalikult esitada ja avalikult näidata sinu poolt teenusele lisatud avalikult nähtavat sisu ning hõlmata seda sisu teistes teostes igal tuntud ja hiljem arendataval kujul ja meediumil.

Kahjukindlustus

Sa nõustud hüvitama ja hoidma kahju eest Chess.com-i koos tema tütarettevõtete, sidusettevõtete, ametnike, agentide, töötajate, partnerite ja litsensihoidjatega seoses mistahes esitatud nõude või päringuga, sealhulgas mõistlikud advokaatide tasud, mis on tehtud mistahes kolmandate osapoolte poolt Sinu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud Sisu tõttu meie Teenuse kaudu, Sinu Teenuse kasutuse kaudu, Sinu ühenduse tõttu Teenusega, Sinupoolse Teenuse kasutuseeskirjade rikkumise või kellegi teise õiguste rikkumise tõttu Sinu poolt.

Suhted reklaamijatega

Sinu kirjavahetus ja ärisuhted või osalemine reklaamtegevuses nende reklaamijatega, kes kasutavad selleks meie Teenust, kaasa arvatud kaupade ja teenuste eest maksmine ja tarne, ja mistahes muud eeskirjad, tingimused, garantiid või esindused, mis on selliste ettevõtmistega seotud, jäävad ainuisikuliselt Sinu ja reklaamija vahele. Sa nõustud, et Chess.com ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjumi eest, mis on põhjustatud selliste suhete tõttu või mis on põhjustatud sellest, et reklaamijad kasutavad oma tegevuseks meie Teenust.

Teenus võib pakkuda, või kolmandad osapooled võivad pakkuda, viiteid teistele World Wide Web lehtedele või ressurssidele. Kuna Chess.com-il puudub kontroll selliste veebilehtede ja ressursside üle, siis Sa võtad teatavaks ja nõustud, et Chess.com ei ole vastutav selliste väliste veebilehtede või ressursside kättesaadavuse osas, ja ei kiida heaks ega ole vastutav mistahes Sisu, reklaami, toodete või muu materjali osas, mis on kättesaadav sellistelt veebilehtedelt või ressurssidest. Sa võtad ka teatavaks ja nõustud, et Chess.com ei ole vastutav, otseselt või kaudselt, mistahes kahju või kaotuse osas, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud seoses sellise Sisu, kaupade või teenuste tarbimise või nendele tuginemise tõttu, või läbi mistahes sellise veebilehe või ressursi.

Autoriõigused

Kogu õigus, pealkiri ja huvi teenuse vastu, sealhulgas kohaldatavad autoriõigused, kaubamärgid ja muud omandiõigused, on ja jäävad Chess.com ja litsentsiaaride omandiks. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid, logod, kaupade nimed ja muud siin kasutatud Chess.com varalised tähistused on Chess.com kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised teenuses mainitud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla nende omanike kaubamärgid. Chess.com jätab endale kõik õigused, mida pole neis kasutustingimustes selgesõnaliselt eraldatud.

Chess.com annab teile isikliku, mitteülekantava ja mitteainuõiguse ning litsentsi kasutada oma tarkvara objektikoodi ühes arvutis; eeldusel, et te ei saa (ja ei luba kolmandatel isikul) kopeerida, muuta, luua tuletatud tööd, pöördprojekteerida, tagurpidi koguda või muul viisil püüda avastada mis tahes lähtekoodi, müüa, määrata, alamlitsentsi, anda turbehuvi või muul viisil Tarkvara üle. Nõustute mitte muutma tarkvara mingil viisil ega vormis ega kasutama tarkvara muudetud versioone, sealhulgas (piiranguteta) teenusele volitamata juurdepääsu saamiseks. Nõustute, et te ei pääse teenusele juurde muul viisil kui liidese kaudu, mis on Chess.com poolt teenusele juurdepääsuks ette nähtud.

Kaubamärgi teave

Kõik CHESS.COM kaubamärgid ja teenusemärgid ja teised Chess.com logod ning toote- ja teenusenimed on Chess.com, LLC kaubamärgid. Ilma Chess.com eelneva loata nõustud mitte kuvama või kasutama kaubamärke mis tahes viisil.

Chess.com austab teiste intellektuaalse omandi õigusi ja ootab sama ka teenuse kasutajatelt. Chess.com täidab föderaalse digitaalse aastatuhande autoriõiguste seadust (“DMCA”), mille teksti võib leida Ühendriikide autoriõiguste büroo veebilehelt http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Me vastame väidetavate autoriõiguste rikkumiste teadetele, mis on vastavuses DMCA ja teiste asjassepuutuvate seadustega ning on meile korralikult edastatud. Kui sa usud, et mingi sisu on kopeeritud või kasutatud viisil, mis moodustab autoriõiguste rikkumise, palun saada meile järgnev teave:

 • füüsiline või elektrooniline allkiri autoriõiguste omanikult või inimeselt, kes on volitatud nende nimel tegutsema;
 • autorikaitse all oleva identifitseerimine, mille puhul on väidetavalt toime pandud rikkumine;
 • materjali tuvastamine, mis rikub väidetavalt autoriõigusi, ja teave, millest piisab, et me saaksime vastava materjali leida (nagu näiteks url);
 • Sinu kontaktinformatsioon, muuhulgas Su aadress, telefoninumber ja emaili aadress;
 • kirjalik avaldus, et Sul on heas usus alust arvata, et materjali kasutamine sellisel kujul nagu materjali üle kaevati, ei ole autoriõiguste omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja
 • avaldus, et teavituses sisalduv informatsioon on tõene, ja, olles vande all, et oled volitatud tegutsema autoriõiguste omaniku nimel.

Kui Sa usud, et Sinu eemaldatud Sisu ei ole tegelikult autoriõiguste rikkumine, või kui Sul on vajalikud õigused oma Sisu postitamiseks, siis palun saada meile vastuteavitus, mis sisaldab järgnevat informatsiooni:

 • füüsiline või elektrooniline allkiri autoriõiguste omanikult või inimeselt, kes on volitatud nende nimel tegutsema;
 • Sinu füüsiline või elektrooniline allkiri (koos Sinu täisnimega);
 • Sisu identifitseerimine, mis on eemaldatud või millelele ligipääs on keelatud ja asukoht, kus sisu asus enne selle eemaldamist või keelamist;
 • avaldus (vandemurdmise karistusega), et Sul on heas usus alust arvata, et Sisu eemaldati või keelati ekslikult või Sisu valesti tuvastamise tõttu; ja
 • Sinu nimi, aadress, telefoninumber ja emaili aadress ning avaldus, et annad ses asjas nõusoleku Sinu eest kosta inimesel, kes andis sisse esialgse teavituse väidetava rikkumise kohta.

Kui me saame vastuteatise, siis me võime saata koopia sellest vastuteatisest inimesele, kelle sõnul toimub autoriõiguste rikkumine, ja teavitada teda, et me võime asendada eemaldatud Sisu. Kui just autoriõiguste rikkumise kohta teavitaja ei esita kohtuhagi Sisu pakkuja, liikme või kasutaja vastu, siis eemaldatud Sisu võib saada asendatud Chess.com-i ainuisikulise otsustuse kohaselt kümne kuni neljateistkümne tööpäeva või rohkema jooksul pärast vastuteatise kättesaamist.

Palun võta teatavaks, et vastuteatise esitamine võib viia juriidilise menetluseni Sinu ja kaebust esitava poole vahel, et määrata omandiõigus. Võta teatavaks, et kaasneda võivad ebasoovitavad juriidilised tagajärjed Sinu elukohariigis, kui esitad vale või halvas usus väite, kasutades seda protsessi.

Meil on õigus eemaldada Sisu, mis väidetavalt rikub autoriõigusi, eelneva teavituseta ja oma suva järgi. Vastavates olukordades võib Chess.com lisaks sulgeda kasutaja konto, kui kasutaja on korduvalt autoriõigusi rikkunud. Meie määratud autoriõiguse esindaja, kes teavitab võimalikust autoriõiguse rikkumisest Teenuse kasutamisel, on:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Rahvusvaheline kasutus

Seda Teenust pakub Chess.com oma asutustest Ameerika Ühendriikides. Chess.com ei kinnita, et Teenus on kohane või kättesaadav muudes kohtades. Neile, kes otsustavad kasutada juurdepääsu Teenusele teistest asukohtadest, teevad seda omal initsiatiivil ja on vastutavad kohalike seadustega sobimise eest, kui kohalikud seadused on kohaldatavad. Sa esindad ja kinnitad, et Sa ei asu riigis, millele on kehtestatud USA valitsuse embargo ega riigis, mis on USA valitsuse poolt määratud "terroriste toetavaks" riigiks, ning Sa ei asu USA valitsuse loodud nimekirjas keelatud või piiratud parteidest.

GARANTIIDEST LOOBUMINE

SA SAAD ARU JA NÕUSTUD SELGESÕNALISELT, ET:

 • SA KASUTAD TEENUST AINUISIKULISEL VASTUTUSEL. TEENUST PAKUTAKSE "NII NAGU ON" JA "NII NAGU ON SAADAVAL" PÕHIMÕTETEL, ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. ILMA EELÖELDUT PIIRAMATA LOOBUB CHESS.COM SELGESÕNALISELT IGASUGUSTEST GARANTIIDEST, OLGU NEED SÕNASELGED, IMPLITSIITSED VÕI SEADUSEGA ETTE NÄHTUD SEOSES CHESS.COM VEEBILEHE JA TEENUSEGA, KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD MISTAHES GARANTIIDEGA PEALKIRJA, RIKKUMATA JÄTMISE, KAUBELDAVUSE JA EESMÄRGISOBIVUSE KOHTA.
 • CHESS.COM JA TEMA TÜTARETTEVÕTTED, SIDUSETTEVÕTTED, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD. AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIAARID EI GARANTEERI, ET (i) TEENUS VASTAB SINU NÕUETELE; (ii) TEENUS TÖÖTAB KATKEMATULT, ÕIGEAEGSELT, TURVALISELT JA VEATULT; (iii) TEENUSE KASUTAMISEL SAADUD TULEMUSED ON TÄPSED JA USALDUSVÄÄRSED; (iv) TEENUSE KAUDU OSTETUD TOODETE, TEENUSTE, TEABE VÕI MUU MATERJALI KVALITEET VASTAB SINU OOTUSTELE JA (v) PARANDATAKSE VEAD TARKVARAS, MIDA KASUTATAKSE TEENUSE POOLE PÖÖRDUMISEKS.
 • MIS TAHES MATERJAL, MIS LAADITAKSE ALLA VÕI MIS MUUL VIISIL SAADI TEENUSE KASUTAMISE KAUDU, ON KÄTTESAADAV TEIE OMAL ÄRANÄGEMISEL JA VASTUTUSEL NING TE VASTUTATE AINUISIKULISELT TEIE ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTAMISE VÕI ANDMETE KAOTSIMINEKU EEST, MIS TULENEB MIS TAHES SELLISE MATERJALI ALLALAADIMISEST.
 • MITTE ÜKSKI SOOVITUS VÕI TEAVE, OLGU SUULINE VÕI KIRJALIK, MILLE OLED SAANUD CHESS.COM-I KÄEST VÕI TEENUSE KAUDU, EI LOO GARANTIID, MILLE KOHTA POLE SPETSIIFILISELT KIRJUTATUD KASUTUSTINGIMUSTES.
 • VÄIKESEL PROTSENDIL KASUTAJATEST VÕIB TEKKIDA EPILEPSIAHOOD, KUI NEED PUUTUVAD KOKKU TEATUD VALGUSMUSTRITE VÕI TAUSTADEGA ARVUTIEKRAANIL VÕI TEENUSE KASUTAMISE AJAL. TEATUD TINGIMUSED VÕIVAD ESILE KUTSUDA VAREM AVASTAMATA EPILEPTILISED SÜMPTOMID ISEGI KASUTAJATELE, KELLEL EI OLE VAREM ESINENUD KRAMBIHOOGE VÕI EPILEPSIA. KUI TEIL VÕI KELLELGI TEIE PEREKONNAS ON EPILEPTILINE SEISUND, KONSULTEERIGE ENNE TEENUSE KASUTAMIST OMA ARSTIGA. LÕPETAGE KOHE TEENUSE KASUTAMINE JA KONSULTEERIGE OMA ARSTIGA, KUI KASUTATE TEENUSE KASUTAMISE AJAL MÕNDA JÄRGMISTEST SÜMPTOMITEST: PEARINGLUS, NÄGEMISE MUUTUSED, SILMADE VÕI LIHASTE TÕMBLUSED, TEADLIKKUSE KAOTUS, DESORIENTATSIOON, IGASUGUNE TAHTMATU LIIKUMINE VÕI KRAMBID.

VASTUTUSPIIRANG

SA SAAD ARU JA NÕUSTUD SELGESÕNALISELT, ET CHESS.COM OMA TÜTARETTEVÕTETE, SIDUSETTEVÕTETE, AMETNIKE, TÖÖTAJATE, ESINDAJATE, PARTNERITE JA LITSENTSIANDJATEGA EI OLE SINU EES VASTUTAV MISTAHES KAOTATUD TULU, KAOTATUD TEABE, KAOTATUD HEASOOVLIKKUSE, SEADMETE SEISAKUTE VÕI MISTAHES MUUDE OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDEGA, ISEGI KUI CHESS.COM-I ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, SEOSES CHESS.COM-IGA, TEENUSEGA VÕI MISTAHES SISUGA, MIS ON NÄHTAVAL VÕI ÜLES LAETUD MEIE TEENUSESSE.

KUI EUROOPA KOHUS LEIAB MINGIL PÕHJUSEL, ET KAHJU EEST ON CHESS.COM VASTUTAV, VAATAMATA EESPOOL NIMETATULE, EI TOHI ÜHELGI JUHUL CHESS.COM KOGUVASTUTUS, MIS TULENEB NIMETATUD TEENUSETINGIMUSTEST VÕI TEENUSE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSET KASUTADA TEENUST VÕI MIS TAHES TEENUSE KAUDU SAADAOLEVAT SISU, ÜLETADA 100 AM.ÜH. DOLLARIT (AM.ÜH. $100,00).

SELLE SEKTSIOONI PIIRANGUD KEHTIVAD IGASUGUSE VASTUTUSE OLETUSE PUHUL, PÕHINEGU SEE LOAL, LEPINGUL, STATUUDIL, ÕIGUSERIKKUMISEL (KAASA ARVATUD SEADUSE MITTE TUNDMINE), TARBIJAKAITSESEADUSEL VÕI MUUL, ISEGI KUI LAHENDUS, MIS SIINSEGA ON VÄLJA PAKUTUD, ON EBAÕNNESTUNUD OMA PEAMISES EESMÄRGIS.

VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA TEATUD GARANTIIDE VÄLJAJÄTMIST VÕI VASTUTUSE PIIRAMIST VÕI VÄLJAJÄTMIST JUHUSLIKE KAHJUDE PUHUL. VASTAVALT SELLELE EI PRUUGI MÕNED ÜLALNIMETATUD PIIRANGUTEST SINULE KEHTIDA.

Läbirääkimised, juhtseadus ja pädevus

Sa nõustud, et vaidluse tekkimise puhul Chess.com-iga, mis on seotud mistahes viisil nende Kasutuseeskirjadega või Teenusele ligipääsu või selle kasutamisega, võtad Sa kõigepealt ühendust meiega ja proovid lahendada vaidluse meiega eraviisiliselt. Kui me ei suuda lahendada vaidlusküsimust eraviisiliselt, nõustume me lahendama mistahes pretensiooni, vaidluse või vastuolu (välja arvatud kohtulikud keelud ja õiglased kohtuliku kaitse vahendid), mis tekib seoses nende Eeskirjadega, õiguslikult siduva vahekohtumenetlusega Ameerika Vahekohtute Assotsiatsiooni ("AAA") poolt, alludes kaubanduslike vahekohtumenetluste reeglitele ja tarbijate vaidlustega seotud täiendavatale protseduuridele, mis kehtivad AAA puhul, välja arvatud nii nagu siin välja toodud. Föderaalne Vahekohtumenetluse Akt ("FAA") ja föderaalse vahekohtumenetluse seadustik kehtib neile Kasutuseeskirjadele. Kui just Sina ja AAA ei lepi teistmoodi kokku, lahendatakse kohtumenetlus Sinu elukoha maakonnas. Kui sa plaanid taotleda vahekohtumenetlust, pead saatma kõigepealt kirjaliku teavituse Chess.com-ile oma sooviga astuda vahekohtumenetlusse ("Teavitus"). Teavitus tuleb saata USA postiteenuse poolt sertifitseeritud kirja teel aadressile: Chess.com, [address]. Teavitus peab (i) kirjeldama esitatava pretensiooni või vaidluse iseloomu ja alust; (ii) pakkuma välja spetsiifilise soovitud lahenduse. Kõik osapooled on vastutavad mistahes AAA dokumendi esitamise, administratiivsete ja vahekohtunike tasude eest vastavalt AAA reeglitele, kuid Chess.com maksab kinni mõistlikud dokumendi esitamise, administratiivse ja vahekohtuniku kulud, kui Su kahjunõue ei ületa $75,000 ja ole kergemeelselt esitatud (piiritletud nii nagu on määratud Föderaalse Tsiviilprotseduuride Eeskirja toodud standardites 11(b)). Mistahes vahekohtuniku poolt määratud tasu sisaldab vahekohtumenetluse tasusid, mõistlikke advokaatide tasusid ja mõistlikke ekspert- ja muude tunnistajate tasusid, ja vahekohtuniku määratud kohtuotsuse mistahes tasu kohta võib esitada mistahes kohtusse või kompetentsesse jurisdiktsiooni. Mitte miski selles lõigus ei tõkesta kumbagi poolt otsimast muid keelavaid abinõusid või õiglaseid lahendeid kohtutelt asjus, mis puudutavad andmete turvalisust, intellektuaalomandit või autoriseerimata ligipääsu Teenusele. KÕIK OSAPOOLTE PRETENSIOONID PEAVAD OLEMA TOODUD INDIVIDUAALSES MAHUS, JA MITTE HAGEJANA VÕI OSALISENA MÕNEST TEISEST ESINDAVAST MENETLUSEST, JA, KUI ME EI NÕUSTU TEISITI, EI TOHI VAHEKOHTUNIK RAHULDADA ROHKEM KUI ÜHE INIMESE PRETENSIOONE. NÕUSTUDES NENDE TINGIMUSTEGA LOOBUD NII SINA KUI CHESS.COM ÕIGUSEST KOHTUPROTSESSILE ŽÜRIIGA JA ÕIGUSEST OSALEDA ÜHISHAGIS.

Kui keeld kollektiivsete hagide ja muude hagide vastu ülalpool mainitud kolmandate osapoolte poolt leitakse olevat jõustumisvõimetu, siis kogu eelnev keelekasutus selles lõigus loetakse tühiseks.

Kui hagi jõuab mistahes põhjusel kohtumenetlusse, siis erimeelsus lahendatakse California osariigi ja FAA seaduste järgi, pidamata silmis õiguslikku konfikti sinu elukohariigiga, ja seda menetletakse ainult riigi- või osariigikohtus, mis asub Santa Clara County's, Californias, Ameerika Ühendriikides. Sa nõustud selliste kohtute asukoha ja jurisdiktsiooniga ja loobud õigusest vastuväidetele ebameeldivuste osas, mida see võib tekitada.

Kasutustingimuste muutused

Me võime muuta neid Tingimusi mistahes ajal, ja me uuendame hetkel kehtivat versiooni lehel www.chess.com. Kui me tuvastame, et me oleme teinud materiaalse muudatuse, teavitame me Sind emaili teel aadressile, mille andsid oma kontot registreerides, või postitame teavituse Teenuse kaudu. Kui Sa jätkad meie Teenuse kasutamist pärast nende muutuste jõustumist, oled Sa nõus alluma uuendatud Kasutustingimustele.

Üldteave

Kasutustingimused sisaldavad täielikku lepingut Sinu ja Chess.com-i vahel ja neist juhindub Sinupoolne Teenuse kasutamine, mis asendab mistahes eelnevaid lepinguid Sinu ja Chess.com-i vahel selles, mis puudutab Teenust. Need Kasutustingimused on Teenuse osas terve ja ekslusiivne leping Chess.com-i ja Sinu vahel ning need Kasutustingimused asendavad mistahes eelnevaid lepinguid Chess.com-i ja Sinu vahel selles, mis puudutab Teenust (välja arvatud mistahes teenused, mille osas Sul on eraldi leping Chess.com-iga, mis on eraldi välja toodult lisatud nendele Kasutustingimustele või asendavad neid Kasutustingimusi). Kui mistahes säte neis Kasutustingimustes loetakse kehtetuks, siis ülejäänud Kasutustingimused jäävad täielikult kehtima. Sa ei saa neid Kasutustingimusi ja nendega kaasnevaid õigusi ja vastutusi üle kanda, määrata kellelegi teisele ega mistahes moel delegeerida. Chess.com võib vabalt määrata neid Kasutustingimusi ja Sa nõustud, et mistahes Chess.com-ile kuuluvad intellektuaalomandi õigused, kaasa arvatud Sisu õigused, on ülekantavad Chess.com-i poolt määratud inimesele ilma Sinu nõusolekuta. Chess.com-i suutmatus garanteerida mistahes Kasutustingimuse õiguse või sätte toimimist ei anna see õigust sellisest õigusest või sättest loobuda.