Mga Termino ng Serbisyo

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.

Petsa ng Pagkabisa: March 27, 2020

Ibig lang sabihin: respetuhin ang iba, respetuhin ang batas, at mag-enjoy ka lang!

Ibinibigay ng Chess.com ang serbisyong ito sa iyo na saklaw ng mga sumusunod na tuntunin at kundisyon (ang "Mga Tuntunin ng Serbisyo" ).

SA PAGGAMIT SA SERBISYONG ITO, TINATANGGAP MO ANG LAHAT NG TERMINO AT KONDISYON NG PRIVACY POLICY AT ANG MGA TERMINO NG SERBISYONG ITO AT NAGPAPAKILALA SA AMIN NA IKAW AY 18 TAONG GULANG O MAS MATANDA AT MAY LEGAL NA KAKAYAHANG PUMASOK AT SUMANG-AYON SA TERMINO AT KONDISYON NG PRIVACY POLICY AT SA TERMINO NG SERBISYONG ITO O AY ANG MAGULANG O AWTORISADONG TAGAPAG-ALAGA NG TAONG MAS BATA SA 18 TAONG GULANG AT SIYANG GINAWAN MO NG ACCOUNT. KUNG HINDI KA PUMAPAYAG SA PRIVACY POLICY AT SA MGA TERMINONG ITO, IKAW AY HINDI AWTORISADONG GAMITIN ANG SERBISYONG ITO.

ITONG TERMINO NG SERBISYO AY MAY KASAMANG (1) PROBISYON NG ARBITRASYON; (2) ISANG PAGPAPAUBAYA SA KARAPATAN NA MAGSAMPA NG ISANG CLASS ACTION LABAN SA AMIN; AT (3) PAGBITIW MO SA LAHAT NG PAGHAHABOL NG DANYOS LABAN SA AMIN NA MAAARING MALIKHA MULA SA PAGGAMIT MO SA SERBISYO. SA PAGGAMIT NG SERBISYO, IKAW AY SUMASANG-AYON SA MGA PROBISYONG ITO.

Mga Serbisyo

Nagbibigay ang Chess.com ng koleksyon ng content, resources, mga tools, at teknolohiya na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na i-enjoy ang chess at ang nakapalibot na kultura nito (ang "Serbisyo"). Tinatanggap mo na ang Serbisyo ay maaaring may mga patalastas. Inirereserba ng Chess.com ang karapatan sa anumang oras at paminsan-minsang baguhin o itigil, pansamantala o permanente, ang Serbisyo (o anumang bahagi nito) nang mayroon o walang abiso. Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa anumang pagbabago, suspensyon o paghinto ng Serbisyo.

Rehistrasyon

Upang pahintulutan na gamitin ang Serbisyo, sumasang-ayon ka na: (a) magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa sarili mo tulad ng nakasaad sa mga kailangang mga fields sa registration form ng Serbisyo at sa mga opsyonal na fields kung pipiliin mo; at (b) Ayusin at agad na i-update ang Data ng Rehistro upang mapanatili itong totoo, tumpak, kasalukuyan at kumpleto. Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, o kung ang Chess.com ay may makatuwirang batayan upang maghinala na ang nasabing impormasyon ay hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, ang Chess.com ay may karapatang mag-suspinde o i-terminate ang account mo at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Serbisyo.

Mga Menor de edad at Bata

Pinangangalagaan ng Chess.com ang kaligtasan at privacy ng lahat ng mga gumagamit nito, lalo na ang mga bata. Dahil dito, ang mga magulang o tagapag-alaga ng mga batang wala pang 13 taong gulang na nagnanais payagan ang mga bata na mag-access sa Serbisyo ay dapat gumawa ng isang account na pinapanatili ng isang legal na tagapag-alaga na hindi bababa sa 18 taong gulang at sinusubaybayan ang paggamit ng bata. Sa pagbibigay pahintulot sa bata na i-access ang account mo, binibigyan mo rin ang batang ito ng pahintulot na i-access ang lahat ng mga lugar ng Serbisyo. Pakitandaan na ang Serbisyo ay dinisenyo upang umapela sa malawak na audience. Alinsunod dito, bilang legal na tagapag-alaga, responsibilidad mong alamin kung ang anumang lugar ng Serbisyo at/o Content ay naaangkop para sa bata.

Account ng mga Miyembro

Habang maraming bahagi ng Serbisyo ang hindi nangangailangan ng pagrehistro, maaari kang magparehistro bilang isang user ng Chess.com upang matamasa ang mas maraming access o mga pribilehiyo. Kung pipiliin mong magparehistro makakatanggap ka ng isang username at password sa pagkumpleto sa proseso ng pagrehistro ng Serbisyo. Responsibilidad mo ang pagpapanatili ng confidentiality ng password at account at ganap na responsable para sa lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa ilalim ng iyong password o account. Sumasang-ayon ka na (a) agarang abisuhan ang Chess.com sa anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o account o anumang ibang paglabag sa seguridad, at (b) tiyaking mag-exit mula sa iyong account sa pagtatapos ng bawat session. Ang Chess.com ay hindi pwede at hindi mananagot sa anumang pagkawala o pinsala na nagmula sa iyong pagkabigong protektahan ang iyong account.

Ikaw ay kumikilala, nagpapahintulot at sumasang-ayon na maaaring i-access, ipreserba at isiwalat ng Chess.com ang impormasyon ng iyong account at Content kung kinakailangan na gawin ito ayon sa batas o sa isang mabuting paniniwala na ang pag-access, pagpreserba o pagsisiwalat ay makatuwirang kinakailangan upang: (a) sumunod sa legal na proseso; (b) ipatupad ang mga Tuntunin ng Serbisyo; (c) tumugon sa mga paghahabol na ang anumang Content (ayon sa pagkakatukoy sa ibaba) ay lumalabag sa batas o sa mga karapatan ng mga ikatlong partido; (d) tumugon sa iyong mga kahilingan para sa customer service; o (e) protektahan ang mga karapatan, pag-aari o personal na kaligtasan ng Chess.com, ang mga gumagamit nito at ang publiko.

Mga Limitasyon ng Account

Kinikilala mo na ang Chess.com ay maaaring magtatag ng mga pangkalahatang kasanayan at mga limitasyon tungkol sa paggamit ng Serbisyo, kasama nang walang limitasyon ang maximum na bilang ng mga araw na panatilihin ang mga mensahe ng email, mga post ng mensahe ng board o iba pang na-upload na Content sa pamamagitan ng Serbisyo, ang maximum na bilang ng mga mensahe sa email na maaaring ipadala mula o matanggap ng isang account sa Serbisyo, ang pinakamalaking sukat ng anumang mensaheng email na maaaring maipadala mula o matanggap ng isang account sa Serbisyo, ang maximum na disk space na inilalaan ng mga server ng Chess.com para sa iyo, at ang maximum na beses (at ang maximum na tagal ng kung saan) maaari mong i-access ang Serbisyo sa isang naturang panahon. Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay walang responsibilidad o pananagutan para sa pagtanggal o pagkabigo na mai-tago ng anumang mensahe at iba pang mga komunikasyon o iba pang Content na pinapanatili o ipinadala ng Serbisyo. Kinikilala mo na ang Chess.com ay may karapatang i-log off ang mga account na hindi aktibo sa mahabang panahon. Karagdagan mong kinikilala na ang Chess.com ay nirereserba ang karapatan na baguhin ang mga pangkalahatang kasanayan at mga limitasyon paminsan-minsan.

Termination

Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay maaaring, mayroon man o walang dahilan, at nang walang paunang abiso, agad na wakasan ang account mo sa Chess.com, anumang nauugnay na email address, at pag-access sa Serbisyo. Maaaring wakasan ng Chess.com na mayroon man o walang dahilan sa anumang oras at epektibo agad, sa sariling paghuhusga ng Chess.com, kasama ang ngunit hindi limitado sa kabiguan ng Miyembro na sumunod sa mga termino at kundisyon ng Kasunduan. Ang dahilan para sa naturang pagwawakas ay maaring kasama ang, ngunit hindi limitado sa, (a) paglabag dito sa mga Tuntunin ng Serbisyo o iba pang mga kasamang mga kasunduan o patnubay, (b) kahilingan ng mga nagpapatupad ng batas o iba pang mga ahensya ng pamahalaan, (c) kahilingan mula sa iyo (pansariling inisyatibong pagwakas sa account), (d) paghinto o materyal na pagbabago sa Serbisyo (o anumang bahagi nito), (e) hindi inaasahang mga isyung teknikal o seguridad o problema, (f) mahabang panahon na hindi aktibo, (g) pakikipag-ugnayan mo sa mga pandaraya o ilegal na aktibidad, at/o (h) hindi pagbabayad ng anumang mga bayarin na inutang mo kaugnay sa Mga Serbisyo. Ang pagwawakas ng iyong account sa Chess.com ay may kasamang (a) pag-alis ng pag-access sa lahat ng mga kaloob sa Serbisyo, (b) pagtanggal ng iyong password at lahat ng nauugnay na impormasyon, mga file at nilalaman na nauugnay sa o sa loob ng iyong account (o anumang bahagi nito), at (c) paghadlang sa patuloy na paggamit ng Serbisyo. Bukod dito, sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga pagwawakas ay gagawin sa pansariling pagpapasya ng Chess.com at ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa anumang pagwawakas ng iyong account, anumang nauugnay na email address, o pag-access sa Serbisyo.

Mga Premyo

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Kapag sumali sa anumang Kompetisyon ikaw ay sumasang-ayon na pakawalan, tanggalan at panghawakang hindi nakakapinsala ang aming kumpanya, mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, mga subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado at ahente, mula sa anumang gastos, danyos, pagsaad ng pagkalugi, pagkilos o paglilitis mula sa iyo (o anumang ikatlong partido para sa iyo) ("Claims"), bilang resulta ng iyong paglahok sa Kompetisyon at/o anumang Gantimpala na maaari o hindi iginawad sa iyo dahil sa resulta nito at ang Chess.com ay ganap na inaalis ang anumang pananagutan na may kaugnayan sa anumang nasabing Claims.

Ang Chess.com ay hindi mananagot sa iyo sa anumang kabiguang maisagawa ang alinman sa aming mga obligasyon sa ilalim ng Kompetisyon o patungkol sa Gantimpala kung saan hindi ito nagawa ng Chess.com dahil sa mga pangyayaring wala sa aming makatwirang kontrol.

Ikaw ay sumasang-ayon na bayaran ang aming kumpanya, ang mga legal na kinatawan nito, mga kaakibat, subsidiary, ahensya at kani-kanilang mga opisyal, direktor, empleyado laban sa lahat ng mga gastos, pagkalugi, pinsala, gastos at pananagutan (kasama ang pagkawala ng reputasyon at goodwill at bayad sa mga propesyonal na tagapayo) na naranasan ng Chess.com na resulta ng paglabag mo sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Mga Panuntunang ito, Mga Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin o may kaugnayan sa iyong pagkabigo na sundin ang anumang mga tagubilin na ibinigay ng aming koponan o nauugnay sa anumang bagay tungkol sa iyong paglahok sa isang Kompetisyon.

Sa kaso ng mga hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo tungkol sa anumang aspeto ng isang Kompetisyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa paggawad ng mga Gantimpala, ang eligibility ng isang Kalahok na sumali sa Kompetisyon, ang asal ng anumang Kalahok, mga Tuntunin, ang Termino ng Serbisyo ng Chess.com, Mga Tuntunin ng Paligsahan o Espesyal na Mga Tuntunin, ang huling pasya ay dapat nakasalalay sa aming koponan at ang anumang desisyon ng Chess.com ay magiging pinal at sasaklaw sa iyo at hindi isasailalim sa pagsusuri o apela mula sa iyo o anumang ikatlong partido.

Pag-uugali ng Miyembro

Ikaw ay sumasang-ayon na hindi gamitin ang Serbisyo para:

 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na labag sa batas, nakasasakit, nagbabanta, mapang-abuso, nakaka-harrass, paninirang-puri, bulgar, malaswa, hayagang sekswal, pornograpiya, libeloso, nakasasagasa sa privacy ng iba, mapopoot, o racially, ethnically o kung hindi man ay katutul-tutol;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang pampublikong mga komento na naglalaman ng anumang mga patalastas ng anumang uri, kabilang na ang pang-relihiyon, pampulitika, o mga mensaheng pang recruit para sa mga pangkat sa Chess.com, club, blog, o anumang iba pang content na nasa o wala sa Chess.com;
 • mag-post ng anumang mga komento, teksto, mensahe, o mga link sa mga forum o anumang mga pampublikong komento na wala sa paksa o hindi nauugnay sa layunin at content ng orihinal na content, laro, artikulo, blog, o paksa sa forum;
 • magbanta ng karahasan laban sa sinuman o itaguyod ang pagpinsala sa iyong sarili;
 • "i-stalk" o i-harrass ang iba;
 • magkunwaring sinumang tao o nilalang, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang kinatawan ng Chess.com, o maling ipahayag o kung hindi man ay maling representasyon ng iyong pagkakaugnay sa isang tao o nilalang;
 • mag-forge ng mga header o kung hindi man ay manipulahin ang mga nagpapakilala upang ibalatkayo ang pinagmulan ng anumang Content na ipinadala gamit ang Serbisyo;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na wala kang karapatang gawing available sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng kontraktwal o relasyong fiduciary;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang Content na may kasamang personal na impormasyon ng sinumang iba nang walang pahintulot nila o na lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright, mga karapatan ng publicity o iba pang mga pagmamay-ari ng anumang partido;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang hindi hinihingi o hindi awtorisadong patalastas, promosyonal na materyales, "junk mail," "spam," "chain letter," "mga pyramid schemes," o anumang iba pang anyo ng pamamalimos, maliban sa mga lugar na itinalaga para sa naturang layunin;
 • mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang materyal na naglalaman ng mga software virus o anumang ibang computer code, mga file o program na idinisenyo upang hadlangan, sirain o limitahan ang pag-andar ng anumang computer software o hardware o kagamitang pang telekomunikasyon;
 • guluhin ang pangkaraniwang daloy ng diyalogo o kung hindi man kumilos sa isang paraan na negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng ibang mga user na lumahok nang real time sa mga palitan;
 • humadlang o gambalain ang Serbisyo o mga server o network na konektado sa Serbisyo, o sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran o regulasyon ng mga network na konektado sa Serbisyo;
 • pag-access, pakikialam, o paggamit ng mga hindi pampublikong lugar ng Serbisyo, mga computer system ng Chess.com, o ang mga sistemang technical ng paghahatid ng mga provider ng Chess.com;
 • siyasatin, i-scan, o subukan ang kahinaan ng anumang system o network o butas o iwasan ang anumang seguridad o paraan ng authentication;
 • gumamit ng anumang robot, spider, application na naghahanap/kumukuha sa site, o iba pang manual o awtomatikong device o proseso upang makuha, i-index, "mag mina ng data," o sa anumang paraang kopyahin o i-circumvent ang istraktura ng pag-navigate o presentasyon ng Serbisyo o mga nilalaman nito;
 • sinasadya o hindi sinasadyang lumalabag sa anumang naaangkop na batas sa lokal, estado, nasyonal o internasyonal, at anumang mga regulasyon na mayroong lakas ng batas; at/o
 • kolektahin o itago ang personal na data tungkol sa ibang mga user na kaugnay sa mga ipinagbabawal na asal at aktibidad na isinaad sa mga talata sa itaas.

Sumasang-ayon ka na huwag i-reproduce, doblehin, kopyahin, ibenta, ikalakal, muling ibenta o pagsamantalahan para sa anumang mga komersyal na layunin, ang anumang bahagi ng Serbisyo (kasama ang Chess.com username mo), paggamit ng Serbisyo, o pag-access sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang iyong Chess.com account ay hindi maililipat.

Nilalaman

Naiintindihan mo na ang lahat ng impormasyon, data, teksto, software, musika, tunog, litrato, graphics, video, mensahe, tag, o iba pang mga materyales ( "Content" ), na nai-post sa publiko o pribadong ipinadala, ay nag-iisang responsibilidad ng taong pinagmulan ng nasabing Content. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi Chess.com, ang ganap na responsable para sa lahat ng Content na iyong nai-upload, post, email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo. Hindi kinokontrol ng Chess.com ang Content na nai-post gamit ang Serbisyo at, dahil dito, ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, integridad o kalidad ng naturang Content. Naiintindihan mo na sa paggamit ng Serbisyo, maaaring ikaw ay hindi sinasadyang malantad sa mga Content na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais. Hindi kailanman mananagot ang Chess.com sa anumang paraan para sa anumang Content, kasama, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o mga hindi isinama sa anumang Content, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang resulta sa paggamit ng anumang Content na nai-post, na-email, ipinadala o kung hindi man ginawang available gamit ang Serbisyo.

Kinikilala mo na ang Chess.com ay maaari o hindi na mag pre-screen ng Content, pero ang Chess.com at ang mga itinalaga nito ay may karapatan (pero hindi ang obligasyon) sa sarili nilang paghuhusga upang mag-pre-screen, tanggihan, o ilipat ang anumang Content na available gamit ang Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang Chess.com at ang mga itinalaga nito ay may karapatang alisin ang anumang Content na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo o kung hindi man ay hindi kanais-nais. Maaaring alisin ng Chess.com ang anumang Content sa Serbisyo para sa anumang kadahilanan at maaaring suspendihin o wakasan ang users o muling angkinin ang mga username sa anumang oras nang walang pananagutan sa iyo. Inilalaan din namin ang karapatang mag-access, magbasa, magpreserba, at ibunyag ang anumang impormasyon na sa aming makatuwirang paniniwala ay kinakailangan upang (i) sumunod sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, prosesong legal, o kahilingan ng pamahalaan, (ii) ipatupad ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, kasama ang pagsisiyasat ng mga potensyal na paglabag dito, (iii) makita, maiwasan, o kung hindi man ay matugunan ang pandaraya, seguridad, o teknikal na mga isyu, (iv) tumugon sa mga kahilingan sa suporta ng user, o (v) protektahan ang mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan ng Chess.com, ang mga gumagamit nito, at ang publiko.

Naiintindihan mo na ang Serbisyo at software na nasa loob ng Serbisyo ay maaaring may kasamang mga component na pang seguridad na nagpapahintulot sa mga digital na materyal na maprotektahan, at ang paggamit ng mga materyales na ito ay nasasailalim sa mga panuntunan sa paggamit na itinakda ng Chess.com at/o mga content provider na nagbibigay ng content sa Serbisyo. Hindi mo maaaring tangkain na i-override o i-circumvent ang anuman sa mga patakaran sa paggamit na naka-embed sa Serbisyo. Ang anumang hindi awtorisadong pag-reproduce, paglalathala, karagdagang pamamahagi o pampublikong pagpapalabas ng mga materyales na ibinigay sa Serbisyo, sa kabuuan o sa bahagi, ay mahigpit na ipinagbabawal.

Hindi inaangkin ng Chess.com ang pagmamay-ari sa Content na isinumite mo o ginawang available para maisama sa Serbisyo. Gayunpaman, para sa Content na isinumite mo o ginawang available para maisama sa mga lugar na may access ang publiko sa Serbisyo, binibigyan mo ang Chess.com ng mga sumusunod na pang-buong mundo, walang royalty, walang hanggang, hindi mababawi, maililipat, hindi eksklusibong lisensya, na may karapatang mag-sublicense, gamitin, ipamahagi, i-reproduce, baguhin, iakma, i-publish, isalin, ipadala, itanghal at ipalabas sa publiko ang anumang Content na iyong isinumite o ginawang available para maisama sa mga lugar na may access ang publiko sa Serbisyo at upang maisama ang naturang Content sa iba pang mga gawa sa anumang format o medium na kilala na o madedevelop sa hinaharap.

Indemnity

Sumasang-ayon ka na i-indemnify at panghawakang hindi nakakapinsala ang Chess.com at ang mga subsidiary, affiliate, opisyal, ahente, empleyado, kasosyo at taga-lisensiya mula sa anumang paghahabol o demanda, kasama ang mga makatwirang bayad sa mga abugado, na ginawa ng anumang ikatlong partido dahil sa o nangyari mula sa Content na iyong isinumite, ipinaskel, ipinadala o kung hindi man ginawang available sa pamamagitan ng Serbisyo, ang iyong paggamit ng Serbisyo, ang iyong koneksyon sa Serbisyo, ang iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo, o ang iyong paglabag sa anumang mga karapatan ng iba.

Pakikitungo Sa Mga Nagpapapatalastas

Ang iyong pakikipag-usap o pakikitungo sa negosyo, o pakikilahok sa mga promosyon ng, mga advertiser na natagpuan sa o sa pamamagitan ng Serbisyo, kasama ang pagbabayad at paghahatid ng mga kaugnay na kalakal o serbisyo, at anumang iba pang mga termino, kundisyon, garantiya o representasyon na nauugnay sa naturang pakikitungo, ay nasa pagitan mo at ng advertiser lamang. Sumasang-ayon ka na ang Chess.com ay hindi mananagot o walang-pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala nang anumang uri na natamo bilang resulta ng anumang mga pakikitungo o bilang resulta ng pagkakaroon ng naturang mga advertiser sa Serbisyo.

Ang Serbisyo ay maaaring magbigay, o ang mga ikatlong partido ay maaring magbigay ng, mga link sa ibang sites sa World Wide Web o resources. Dahil walang kontrol sa mga ganoong sites at resources, kinikilala mo at sumasang-ayon na ang Chess.com ay hindi responsable sa pagkakaroon ng mga panlabas na sites at mga resources, at hindi ineendorso at walang responsibilidad at pananagutan para sa anumang Content, patalastas, produkto, o iba pang materyales sa o pagkakaroon mula sa mga gayong sites o resources. Higit mo pang kinikilala at sumasang-ayon na ang Chess.com ay hindi magiging responsable o mananagot, direkta man o hindi direkta, para sa anumang danyos o pagkawala na gawa ng o konektado sa paggamit o pagtiwala sa anumang gayong Content, goods, o mga serbisyong mayroon sa o gamit ang anumang site o resource na ganoon.

Karapatang Pagmamay-ari

Lahat ng karapatan, titulo, at interes sa at para sa Serbisyo, pati na ang mga naaangkop na copyright, trademarks, at iba pang mga pag-aaring karapatan, ay mananatiling ekslusibong pag-aari ng Chess.com at ng mga taga-lisensiya nito. Lahat ng mga trademark, marka ng serbisyo, mga logo, mga trade name, at anumang ibang pagtatalaga ng pag-aari ng Chess.com na ginamit dito ay mga trademark o naka-rehistrong trademarks ng Chess.com. Ang ibang produkto at mga pangalan ng kumpanya na nabanggit sa Serbisyo ay maaaring trademarks ng mga kaukulang may-ari. Inilalaan ng Chess.com ang lahat ng karapatang hindi hayagang ibinigay sa Termino ng Serbisyong ito.

Binibigyan ka ng Chess.com ng isang personal, di-maililipat at di-eksklusibong karapatan at lisensya upang gamitin ang object code ng Software nito sa iisang computer; sa kondisyon na hindi mo (at hindi pinapayagan ang anumang ikatlong partido) kokopyahin, babaguhin, gagawa ng derivative work mula dito, i-reverse engineer, i-reverse assemble o kung hindi man tangkaing matuklasan ang anumang source code, ibenta, magtalaga, mag-sublicense, magbigay ng interes sa seguridad sa o kung hindi man ay ilipat ang anumang karapatan sa Software. Sumasang-ayon ka na huwag baguhin ang Software sa anumang paraan o anyo, ni gamitin ang mga binagong mga bersyon ng Software, kabilang ang (nang walang limitasyon) para sa layunin ng pagkuha ng hindi awtorisadong access sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka na hindi i-access ang Serbisyo sa anumang paraan bukod sa interface na ibinigay ng Chess.com para i-access ang Serbisyo.

Impormasyon sa Trademark

Ang lahat ng mga trademarks at marka ng serbisyo at ibang mga logo ng Chess.com at mga pangalan ng mga produkto at serbisyo ay mga trademark ng Chess.com, LLC. Kapag walang paunang permiso mula sa Chess.com, pumapayag kang hindi ipakita o gamitin ang mga trademark na ito sa anumang paraan.

Iginagalang ng Chess.com ang mga karapatang intelektwal na pag-aari ng iba at inaasahan ang mga gumagamit ng Serbisyo na gawin din ang gayon. Ang Chess.com ay sinusunod ang federal Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), ang teksto nito ay maaaring matagpuan sa U.S. Copyright Office Website sa http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Kami ay tutugon sa mga abiso ng di-umano'y paglabag sa copyright na sumusunod sa DMCA at iba pang naaangkop na batas at maayos na ibinigay sa amin. Kung naniniwala ka na ang anumang Content ay kinopya o ginamit sa paraan na lumalabag sa copyright, pakibigyan kami ng mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • pagkilala sa copyrighted na gawa na sinasabing nalabag;
 • pagkilala sa materyal na sinasabing lumalabag o maging paksa ng aktibidad na lumalabag, at impormasyong sapat na makatwiran upang pahintulutan kaming matagpuan ang materyal (tulad ng isang url);
 • ang iyong contact information, kasama na ang iyong address, numero ng telepono, at isang email address;
 • isang nakasulat na pahayag mula sa iyo na mayroon kang isang mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; at
 • isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at, sa ilalim ng parusa ng perjury, na awtorisado kang kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Kung naniniwala ka na ang natanggal mong Content ay hindi talaga lumalabag, o mayroon kang sapat na karapatan upang mai-post ang iyong Content, mangyaring magpadala sa amin ng isang counter-notice na naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon:

 • isang pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa kanilang ngalan;
 • ang iyong pisikal o elektronikong pirma (na may buo at legal mong pangalan);
 • pagkilala sa Content na inalis o kung saan ang pag-access ay dinisable at ang lokasyon kung saan ang content ay nakita bago ito inalis o nadisable;
 • isang pahayag na mayroon kang isang mabuting paniniwala, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang Content ay tinanggal o dinisable bilang resulta ng pagkakamali o isang maling pagkilala sa Content; at
 • ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address, at isang pahayag na tatanggapin mo ang serbisyo ng proseso mula sa taong nagbigay ng orihinal na abiso ng di-umano’y paglabag.

Kung makatanggap kami ng isang counter-notice, maaari kaming magpadala ng kopya ng counter-notice sa taong nag-aakusa ng paglabag sa copyright at ipagbigay-alam sa taong iyon na maaari naming palitan ang tinanggal na Content. Maliban kung ang orihinal na tao nag-aakusa ng paglabag sa copyright ay nag-file ng isang pagkilos na naghahanap ng utos ng korte laban sa Content provider, miyembro, o user, ang tinanggal na Content ay maaaring palitan, mula sampo hanggang labing-apat na araw ng negosyo o higit pa pagkatapos matanggap ang counter-notice, sa solong diskresyon ng Chess.com.

Mangyaring unawain na ang pagsampa ng isang counter-notification ay maaaring humantong sa legal na paglilitis sa pagitan mo at ng nagreklamo na partido upang matukoy ang pagmamay-ari. Tandaan na maaaring magkaroon ng masamang legal na kahihinatnan sa iyong bansa kung gumawa ka ng isang mali o masamang paratang sa pamamagitan ng paggamit ng prosesong ito.

Inilalaan namin ang karapatang alisin ang Content na sinasabing lumalabag nang walang naunang paunawa at sa aming sariling paghuhusga. Sa naaangkop na mga kalagayan, ang Chess.com ay maaari ring wakasan ang account ng isang user kung ang user ay napag-alamang paulit-ulit na lumalabag. Ang aming itinalagang ahente ng copyright para sa abiso ng umano'y paglabag sa copyright na lumalabas sa Serbisyo ay:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Internasyonal na Paggamit

Ang Serbisyong ito ay ibinigay ng Chess.com mula sa mga tanggapan nito sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Chess.com ay walang ginagawang representasyon na ang Serbisyo ay naaangkop o magagamit sa ibang mga lokasyon. Ang mga taong pumili na i-access ang Serbisyo mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa sarili nilang kagustuhan at responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at applicable sa saklaw ng lokal na batas. Kinakatawan at ginagarantiya mo na ikaw ay wala sa isang bansa na sumasailalim sa embargo ng pamahalaan ng U.S. o naturingan ng pamahalaan ng U.S. bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista", at hindi ka nakalista sa bawal o restriktadong partido sa anumang listahan ng pamahalaan ng U.S.

DISCLAIMER NG MGA WARRANTIES

IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA:

 • ANG PAGGAMIT MO SA SERBISYO AY SOLO MONG PELIGRO. ANG SERBISYO AY IBINIBIGAY NA "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, NA WALANG ANUMANG GARANTIYA NA ANUMANG URI. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NAUNA, ANG CHESS.COM AY HAYAGANG ITINATANGGI ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA NA ANUMANG URI, HAYAGAN MAN, IPINAHIHIWATIG, O STATUTORY KAUGNAY NG WEBSITE NG CHESS.COM AT ANG SERBISYO, KASAMA ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG GARANTIYA NG TITULO, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AT PAGKAMARAPAT SA PARTIKULAR NA LAYUNIN.
 • ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES NITO, AFFILIATES, OPISYALES, KAWANI, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI NAGBIBIGAY NG WARRANTY NA (i) ANG SERBISYO AY MAIBIBIGAY ANG IYONG MGA PANGANGAILANGAN; (ii) ANG SERBISYO AY HINDI MAAANTALA, NASA ORAS, SECURE O WALANG MALI; (iii) ANG MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG SERBISYO AY ACCURATE O MAAASAHAN; (iv) ANG KALIDAD NG ANUMANG MGA PRODUKTO, MGA SERBISYO, IMPORMASYON O IBA PANG MGA MATERYAL NA BINILI O NAKUHA MO SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY MAABOT ANG INAASAHAN MO; AT (v) ANUMANG MALI SA SOFTWARE NA GINAGAMIT SA PAG-ACCESS O PAG-PROVIDE SA SOFTWARE AY AAYUSIN.
 • ANG ANUMANG MATERYAL NA DINOWNLOAD O KUNG HINDI NAMAN AY NAKUHA SA PAGGAMIT NG SERBISYONG ITO AY INAACCESS MO SA SARILI MONG PAGPAPASYA AT PELIGRO, AT IKAW ANG NAG-IISANG MAY PANANAGUTAN SA ANUMANG PINSALA SA COMPUTER SYSTEM MO O PAGKAWALA NG DATA NA BUNGA NG PAGDOWNLOAD NG ANUMANG GANITONG MATERYAL.
 • WALANG PAYO O IMPORMASYON, SA SALITA MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA CHESS.COM O GAMIT ANG O MULA SA SERBISYO AY MAAARING GUMAWA NG ANUMANG GARANTIYA NA HINDI GANAPANG ISINAAD SA TUNTUNIN NG SERBISYO.
 • ISANG MALIIT NA BAHAGDAN NG MGA USER ANG MAAARING MAKARANAS NG PAG-ATAKE NG EPILEPSY KAPAG NAIHARAP SA ILANG PATTERN NG ILAW O MGA BACKGROUND SA COMPUTER SCREEN O HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYONG ITO. MAY MGA ILANG KONDISYON NA MAAARING BUMUHAY SA DATING HINDI PA NATUTUKLASANG SINTOMAS NG EPILEPSY KAHIT PA SA MGA USER NA HINDI KAILANMAN NAGKAROON NG ATAKE NG EPILEPSY. KUNG IKAW, O SINUMAN SA PAMILYA MO, AY MERONG EPILEPSY, KUMUNSULTA SA IYONG MANGGAGAMOT BAGO GAMITIN ANG SERBISYONG ITO. AGARANG HUMINTO SA PAGGAMIT NG SERBISYO AT KUNSULTAHIN ANG MANGGAGAMOT MO KUNG MAKARANAS NG ANUMAN SA MGA SUMUSUNOD NA SINTOMAS HABANG GINAGAMIT ANG SERBISYO: PAGKAHILO, PAGBABAGO SA PANINGIN, PAGPINTIG NG MATA O KALAMNAN, PAGKAWALA NG MALAY, PAGKAWALA SA SARILI, ANUMANG HINDI SINASADYANG PAGKILOS, O KUMBULSYON.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

IKAW AY HAYAGANG NAKAIINTINDI AT SUMASANG-AYON NA ANG CHESS.COM AT ANG MGA SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OPISYALES, EMPLEYADO, AHENTE, PARTNERS AT TAGA-LISENSIYA AY HINDI MANANAGOT SA IYO SA ANUMANG PAGKALUGI, PAGKAWALA NG DATA, KAWALAN NG MABUTING PAKIKIPAGKAPWA, DOWNTIME NG KAGAMITAN, O ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, KINAHINATNAN, O PINSALANG EXEMPLARY, KAHIT NA NAPAYUHAN ANG CHESS.COM SA POSIBILIDAD NG NATURANG MGA PINSALA, KAUGNAY SA CHESS.COM, ANG SERBISYO O ANUMANG CONTENT NA NAKIKITA SA O NA-UPLOAD SA SERBISYO.

KUNG, SA ANUMANG DAHILAN, ANG ISANG KORTE AY MAY MAKITANG PANANAGUTAN ANG CHESS.COM PARA SA MGA PINSALA SA KABILA NG MGA NABANGGIT, WALANG ANUMANG PANGYAYARI NA ANG PINAGSAMANG PANANAGUTAN NG CHESS.COM NA NAGMULA O KONEKTADO SA MGA TERMINO NG SERBISYO O MULA SA PAGGAMIT NG O KAWALAN NG KAKAYAHANG GAMITIN ANG SERBISYO O ANUMANG NILALAMANG MATATAGPUAN SA O SA PAMAMAGITAN NG SERBISYO AY TUMAAS SA ISANG DAANG US DOLLARS (U.S. $100.00).

ANG MGA LIMITASYON NG SEKSYONG ITO AY GAGAMITIN SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, BATAY MAN SA GARANTIYA, KONTRATA, STATUTE, TORT (KASAMA ANG NEGLIGENCE), CONSUMER PROTECTION LAW, O KUNG HINDI, KAHIT KUNG ANG ISANG PANLUNAS NA ISINASAAD DITO AY NABIGO SA KANYANG PINAKALAYUNIN.

MGA EXCLUSION AT LIMITASYON

ANG ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG PAG-AALIS SA ILANG GARANTIYA O ANG LIMITASYON O PAG-ALIS NG PANANAGUTAN PARA SA MGA NAGKATAON O KONSEKUWENSYAL NA PINSALA. ALINSUNOD DITO, ANG ILAN SA MGA LIMITASYONG NAKASAAD SA ITAAS AY MAAARING HINDI ANGKOP SA IYO.

Arbitrasyon, Namamahalang Batas, at Hurisdiksyon

Sumasang-ayon ka na kung mayroon kang anumang hindi pagkakaunawaan sa Chess.com na may kaugnayan sa anumang mga Tuntunin ng Serbisyo o mula sa pag-access sa o paggamit ng Serbisyo, makikipag-ugnayan ka muna sa amin at tatangkaing lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa amin nang hindi pormal. Kung hindi natin malulutas nang hindi pormal ang pagtatalo, pareho tayong sumasang-ayong lutasin ang anumang pag-aangkin, pagtatalo, o kontrobersya (maliban ang mga paghahabol para sa injunctive o ibang equitable relief) na nagmula sa o may kaugnayan o kaugnay sa mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng pagbubuklod na arbitrasyon ng American Arbitration Association ("AAA") sa ilalim ng Mga Panuntunang Arbitrasyong Pang Komersyal at Mga Karagdagang Pamamaraan para sa Mga Hindi Pagkakaunawaan Kaugnay sa Consumer na sa panahong iyon ay epektibong pinatutupad ng AAA, maliban sa isinaad dito. Ang Federal Arbitration Act ("FAA") at batas ng federal arbitration ay nag-aapply sa Tuntunin ng Serbisyong ito. Maliban kung ikaw at ang AAA ay parehong sumang-ayon, ang arbitrasyon ay isasagawa sa county kung saan ka nakatira. Kung balak mong maghanap ng arbitrasyon kailangan mo munang magpadala ng nakasulat na abiso sa Chess.com ng iyong hangarin na mag-arbitrasyon ("Abiso"). Ang Abiso sa Chess.com ay dapat ipadala sa pamamagitan ng pagpapadala ng Abiso gamit ang U.S. Postal Service certified mail sa: Chess.com, [address]. Ang Abiso ay dapat (i) ilarawan ang dahilan at batayan ng paghahabol o pagtatalo; at (ii) inilalatag ang tukoy na hinahangad na relief. Ang bawat partido ay responsable para sa pagbabayad ng anumang pag-file sa AAA, administratibo, at bayad sa arbitrator na alinsunod sa mga patakaran ng AAA, maliban na ang Chess.com ay magbabayad para sa iyong makatwirang pag-file, administratibo, at mga bayad sa arbitrator na bayarin kung ang iyong paghahabol ng pinsala ay hindi hihigit sa $75,000 at hindi walang kabuluhan (tulad ng pagsukat ng mga pamantayang isinusulong sa Federal Rule of Civil Procedure 11 (b)). Anumang award na iginawad ng arbitrator ay kasama ang mga gastos sa arbitrasyon, makatwirang bayad sa abugado, at makatwirang mga gastos para sa dalubhasa at iba pang mga saksi, at ang anumang award na ibinigay ng arbitrator ay maaaring ipasok sa anumang korte ng karampatang hurisdiksyon. Walang anuman sa seksyong ito ang makakapigil sa alinman sa partido na maghanap ng injunctive o ibang equitable relief mula sa mga korte para sa mga bagay na may kaugnayan sa seguridad ng data, intelektwal na pag-aari, o hindi awtorisadong pag-access sa Serbisyo. LAHAT NG MGA PAGHAHABOL AY DAPAT DALHIN SA INDIBIDUWAL NA KAKAYAHAN NG PARTIDO, AT HINDI BILANG ISANG PLAINTIFF O CLASS MEMBER SA ANUMANG PURPORTED CLASS O REPRESENTATIVE PROCEEDING, AT, MALIBAN KUNG MAGKASUNDO TAYO, ANG ARBITRATOR AY HINDI MAAARING PAGSAMAHIN ANG PAGHAHABOL NG MAHIGIT SA IISANG KATAO. SUMASANG-AYON KA NA, SA PAGPASOK SA MGA TERMINONG ITO, IKAW AT ANG CHESS.COM AY PAREHONG ISINUSUKO ANG INYONG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS GAMIT ANG ISANG LUPONG TAGAHATOL O NA LUMAHOK SA ISANG SAMA-SAMANG PAGLILITIS.

Kung ang pagbabawal laban sa mga class actions at iba pang mga claim na dala sa ngalan ng mga ikatlong partido sa itaas ay natagpuan na hindi maipapatupad, kung gayon ang lahat ng naunang wika sa seksiyong ito ay walang bisa.

Kung sa anumang dahilan na ang isang claim ay magpatuloy sa korte sa halip na sa arbitrasyon, ang alitan ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California at ng FAA nang walang pagsasaalang-alang sa o sa salungatan sa probisyon ng batas ng iyong estado o bansa ng paninirahan, at dadalhin lamang sa mga korte ng federal o estado na matatagpuan sa Santa Clara County, California, Estados Unidos. Sumasang-ayon ka sa hurisdiksyon at lugar sa mga korte na iyon at inaalis ang anumang pagtutol sa inconvenient forum.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo

Maaari naming baguhin ang mga Tuntunin anumang oras, at ia-update namin ang pinakabagong bersyon sa www.chess.com. Kung natukoy namin na gumawa kami ng isang materyal na pagbabago, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng isang email sa email address na ibinigay mo nang nagrehistro ka para sa iyong account o sa pamamagitan ng pagpaskil ng isang abiso gamit ang Serbisyo. Kung magpapatuloy ka sa pag-access o paggamit ng Serbisyo pagkatapos magkabisa ang mga pagbabagong iyon, ikaw ay sumasang-ayon na mapasailalim sa binagong Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Pangkalahatang Impormasyon

Ang Termino ng Serbisyo ay binubuo ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com at pinamamahalaan ang iyong paggamit sa Serbisyo, humahalinlin sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com na may kinalaman sa Serbisyo. Itong mga Termino ng Serbisyo ay ang buong at ekslusibong kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com tungkol sa Serbisyo, at ang mga Termino at Serbisyong ito ay humahalinlin at pumapalit sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Chess.com na tungkol sa Serbisyo (maliban sa anumang serbisyo na mayroon kang hiwalay na kasunduan sa Chess.com na malinaw na karagdagan o pamalit sa mga Termino ng Serbisyong ito). Kung ang anumang probisyon ng mga Termino ng Serbisyong ito ay kilalanin na hindi tama, ang natira sa Termino ng Serbisyo ay magpapatuloy nang buong puwersa at epektibo. Ang mga Termino ng Serbisyong ito at ang karapatang ipinagkakaloob at mga obligasyong tinanggap dito ay hindi mo pwedeng ilipat, i-assign, o i-delegate sa anumang paraan. Ang Chess.com ay may layang i-assign ang mga Termino ng Serbisyong ito, at ikaw ay hayagang sumasang-ayon na ang anumang intektuwal na karapatan sa pag-aari na nililisensiya sa Chess.com dito, kasama na ang anumang karapatan sa Content, ay pwedeng ilipat sa assignee ng Chess.com ng walang pahintulot mo. Ang pagkabigo ng Chess.com na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng TOS ay hindi bumubuo ng pagbitiw sa ganong karapatan o probisyon.