hieu12345king

Tôi tên là Hiếu , quê ở Tiền Hải- Thái Bình . Tôi học lớp 7 , có ai cùng quê với tôi không vậy