Purple-Lady
-- Ánh sáng của tui @HoangHaiAu, ánh sáng này ấm và dễ thương nhỉ bà nhở