Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
447 / 399 / 77
48.4% 43.2% 8.3%
48% 26142
#2
13 / 135 / 22
7.6% 79.4% 12.9%
8% 121