Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
446 / 399 / 77
48.4% 43.3% 8.4%
48% 26062
#2
13 / 135 / 22
7.6% 79.4% 12.9%
8% 121