Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
48 / 48 / 6
47.1% 47.1% 5.9%
47% 3647
#2
2 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 25