Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
42 / 40 / 5
48.3% 46% 5.7%
48% 3041
#2
2 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 25