Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
57 / 123 / 30
27.1% 58.6% 14.3%
27% 1189
#2
32 / 79 / 7
27.1% 66.9% 5.9%
27% 904
#3
0 / 4 / 1
0% 80% 20%
0% 6