Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
69 / 133 / 20
31.1% 59.9% 9%
31% 2199
#2
2 / 10 / 1
15.4% 76.9% 7.7%
15% 12
#3
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 5