Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
3 / 2 / 1
50% 33.3% 16.7%
50% 39
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 5