Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
159 / 154 / 30
46.4% 44.9% 8.7%
46% 9372
#2
7 / 0 / 1
87.5% 0% 12.5%
88% 184
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0